12,486,665 unikalnych wizyt
wyniki

 

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA za I kwartał 2018 roku Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za I kwartał 2018 roku w tysiącach złotych 2 SPIS TREŚCI 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe ..................................................................................................................... 5 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe .......................................................................................................................... 6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku............................................... 7 3. Informacje ogólne........................................................................................................................................................... 8 4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów................................................................................. 9 5. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ..................................................................................... 11 6. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ............................................................................ 12 7. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym........................................................................ 13 Dodatkowe informacje i objaśnienia...................................................................................................................................... 14 8. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.................................................................................... 14 8.1. Opis Grupy Kapitałowej ....................................................................................................................................... 14 8.2. Kapitał i akcjonariat Jednostki Dominującej ......................................................................................................... 15 8.3. Podmioty objęte konsolidacją oraz wycenione metodą praw własności............................................................... 16 8.4. Przedmiot działalności podmiotów Grupy ............................................................................................................ 16 9. Skład Zarządu Jednostki Dominującej ........................................................................................................................... 18 10. Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej .............................................................................................................. 18 11. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................................. 18 12. Zasady sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................... 18 13. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości................................................................................................................... 19 14. Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i interpretacjach ....................................... 25 15. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach.................................................................................. 26 15.1. Istotność informacji ............................................................................................................................................. 26 15.2. Profesjonalny osąd............................................................................................................................................... 26 15.3. Niepewność szacunków ....................................................................................................................................... 26 16. Zasady rachunkowości .................................................................................................................................................. 27 17. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych ........................................................................................................... 28 18. Przychody i koszty......................................................................................................................................................... 33 18.1. Koszty według rodzaju ......................................................................................................................................... 33 18.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.............................................................................................................. 34 18.3. Przychody i koszty finansowe............................................................................................................................... 35 19. Podatek dochodowy ..................................................................................................................................................... 35 20. Objaśnienia do wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej........................................... 37 21. Odpisy aktualizujące wartość aktywów......................................................................................................................... 38 22. Rezerwy........................................................................................................................................................................ 39 22.1. Rezerwy związane z ochroną środowiska ............................................................................................................. 39 22.2. Rezerwy na sprawy sądowe, kary, grzywny i odszkodowania ............................................................................... 40 22.3. Inne rezerwy........................................................................................................................................................ 40 23. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje pozabilansowe................................................................................................ 40 24. Zobowiązania inwestycyjne .......................................................................................................................................... 42 25. Instrumenty finansowe................................................................................................................................................. 43 26. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi ................................................................................................. 44 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za I kwartał 2018 roku w tysiącach złotych 3 27. Informacje dotyczące cykliczności, sezonowości działalności Grupy Kapitałowej........................................................... 46 28. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ....................... 47 29. Informacje dotyczące wypłaconej/zadeklarowanej dywidendy..................................................................................... 47 30. Objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych................................................................ 47 31. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, dodatkowe informacje............................................ 49 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku ............................................................................... 50 32. Informacje ogólne......................................................................................................................................................... 51 33. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .................................................................................... 52 34. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej .......................................................................................... 53 35. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................................................................. 54 36. Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym............................................................................. 55 Dodatkowe informacje i objaśnienia...................................................................................................................................... 56 37. Zatwierdzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego ........................................................................... 56 38. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości................................................................................................................... 56 39. Zasady rachunkowości .................................................................................................................................................. 61 40. Objaśnienia do wybranych pozycji jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej................................................ 62 41. Odpisy aktualizujące wartość aktywów......................................................................................................................... 63 42. Rezerwy........................................................................................................................................................................ 65 43. Zobowiązania inwestycyjne .......................................................................................................................................... 65 44. Instrumenty finansowe................................................................................................................................................. 66 45. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi ................................................................................................. 67 46. Objaśnienia do jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych..................................................................... 68 47. Informacje dotyczące wypłaconej/zadeklarowanej dywidendy..................................................................................... 70 48. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, dodatkowe informacje............................................ 70 POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku ............................................................................... 71 49. Wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ...................................................................... 72 50. Komentarz makroekonomiczny i prognozy.................................................................................................................... 75 51. Kurs walutowy.............................................................................................................................................................. 77 52. Stopy procentowe......................................................................................................................................................... 77 53. Produkcja...................................................................................................................................................................... 78 54. Inwestycje .................................................................................................................................................................... 79 55. Rynek surowców strategicznych ................................................................................................................................... 81 56. Komentarz segmentowy ............................................................................................................................................... 88 56.1. Segment Agro .......................................................................................................................................................... 89 56.2. Segment Chemia ...................................................................................................................................................... 98 56.3. Segment Energetyka .............................................................................................................................................. 105 56.4. Segment Pozostała Działalność............................................................................................................................... 106 57. Stanowisko Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników........................................................................................................................................ 107 58. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. osób zarządzających i nadzorujących...................................................................................................................................................................... 108 59. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji......................................................................................................................................................... 108 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za I kwartał 2018 roku w tysiącach złotych 4 60. Informacja o udzielonych przez Grupę Kapitałową poręczeniach kredytów lub udzielonych gwarancjach ................... 109 61. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań ............... 110 61.1. Sytuacja finansowa ............................................................................................................................................ 110 61.2. Lokowanie wolnych środków ................................................................................................................................. 111 61.3. Umowy ubezpieczeniowe....................................................................................................................................... 111 61.4. Umowy kredytowe i pożyczki................................................................................................................................. 114 61.5. Wyniki Jednostki Dominującej osiągnięte na transakcjach zabezpieczających ........................................................ 116 61.6. Akredytywy............................................................................................................................................................ 116 61.7. Środki unijne i inne fundusze pomocowe ............................................................................................................... 117 61.8. Umowy znaczące.................................................................................................................................................... 118 61.9. Polityka personalna i wynagrodzeń........................................................................................................................ 118 61.10. Informacje z zakresu korzystania ze środowiska ................................................................................................... 119 61.11. Pozostałe informacje............................................................................................................................................ 119 61.12. Nagrody i wyróżnienia.......................................................................................................................................... 120 62. Czynniki i zdarzenia, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.............................................................................................................................................................. 120 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za I kwartał 2018 roku w tysiącach złotych 5 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 Przychody ze sprzedaży 910 490 1 003 057 217 904 233 862 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 218 674 286 608 52 334 66 822 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 107 991 162 481 25 845 37 882 Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 92 215 137 935 22 069 32 159 Zysk/(strata) netto za okres 92 215 137 935 22 069 32 159 Całkowity dochód za okres 92 215 137 935 22 069 32 159 Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 581 138 000 22 157 32 175 Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 581 138 000 22 157 32 175 Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000 Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,84 7,22 1,15 1,68 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (131 846) (47 472) (31 554) (11 069) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 154 542 135 500 36 986 31 592 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 386 11 685 7 511 2 725 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 54 082 99 713 12 943 23 248 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa trwałe 2 568 900 2 546 312 610 408 610 495 Aktywa obrotowe 1 745 052 1 712 133 414 649 410 495 Aktywa razem 4 313 952 4 258 445 1 025 057 1 020 990 Zobowiązania długoterminowe 258 984 266 110 61 538 63 802 Zobowiązania krótkoterminowe 772 346 798 701 183 520 191 494 Kapitał własny 3 282 622 3 193 634 779 999 765 694 Wyszczególnienie w tys. PLN w tys. EUR Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących: za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. 4,1784 za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 marca 2017r. 4,2891 31 marca 2018r. 4,2085 31 grudnia 2017r. 4,1709 - sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony przez NBP na odpowiedni dzień bilansowy, tj.: - sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.: Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za I kwartał 2018 roku w tysiącach złotych 6 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 Przychody ze sprzedaży 814 225 887 531 194 865 206 927 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 206 508 266 440 49 423 62 120 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 112 851 156 549 27 008 36 499 Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 97 049 133 249 23 226 31 067 Zysk/(strata) netto za okres 97 049 133 249 23 226 31 067 Całkowity dochód za okres 97 049 133 249 23 226 31 067 Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000 Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 5,08 6,97 1,22 1,63 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (61 058) (5 316) (14 612) (1 239) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 120 673 129 295 28 880 30 145 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (309) (485) (74) (113) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 59 306 123 494 14 194 28 793 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa trwałe 2 678 649 2 614 752 636 486 626 904 Aktywa obrotowe 1 466 830 1 488 132 348 540 356 789 Aktywa razem 4 145 479 4 102 884 985 026 983 693 Zobowiązania długoterminowe 224 327 229 322 53 303 54 981 Zobowiązania krótkoterminowe 655 962 705 209 155 866 169 078 Kapitał własny 3 265 190 3 168 353 775 857 759 634 Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących: za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. 4,1784 za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 marca 2017r. 4,2891 31 marca 2018r. 4,2085 31 grudnia 2017r. 4,1709 - sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony przez NBP na odpowiedni dzień bilansowy, tj.: Wyszczególnienie w tys. PLN w tys. EUR - sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.: 7 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 8 3. Informacje ogólne Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy obejmujący 3 miesiące, kończący się 31 marca 2018 roku. Na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe składają się: • Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów; • Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej; • Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych; • Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; • Dodatkowe informacje i objaśnienia. Waluta funkcjonalna i prezentacji Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej i walutą prezentacji sprawozdania jest złoty polski. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. Oświadczenie o zgodności Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przygotowanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 9 4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie Nota 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 Zyski i straty Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów 843 610 938 619 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 66 880 64 438 Przychody ze sprzedaży 910 490 1 003 057 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18.1 (629 523) (654 550) Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18.1 (62 293) (61 899) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (691 816) (716 449) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 218 674 286 608 Koszty sprzedaży 18.1 (59 979) (74 275) Koszty ogólnego zarządu 18.1 (51 691) (49 027) Pozostałe przychody operacyjne 18.2 3 820 3 857 Pozostałe koszty operacyjne 18.2 (3 437) (11 615) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 107 387 155 548 Przychody finansowe 18.3 2 783 19 220 Koszty finansowe 18.3 (1 914) (12 417) Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (265) 130 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 107 991 162 481 Podatek dochodowy 19 (15 776) (24 546) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 92 215 137 935 Zysk/(strata) netto za okres 92 215 137 935 Inne całkowite dochody Inne całkowite dochody netto - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 92 215 137 935 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 10 Wyszczególnienie 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 Zysk/(strata) netto przypadający/a na: 92 215 137 935 akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 581 138 000 udziałowców niekontrolujących (366) (65) Całkowity dochód przypadający na: 92 215 137 935 akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 581 138 000 udziałowców niekontrolujących (366) (65) Ilość akcji w szt. 19 115 000 19 115 000 Zysk/(strata) netto w zł na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej: – podstawowy za okres 4,84 7,22 – podstawowy za okres z zysku z działalności kontynuowanej 4,84 7,22 – rozwodniony za okres 4,84 7,22 – rozwodniony za okres z zysku z działalności kontynuowanej 4,84 7,22 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 11 5. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Wyszczególnienie Nota 31.03.2018 01.01.2018 31.12.2017 31.03.2017 AKTYWA przekształcone* przekształcone* Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 2 301 455 2 275 937 2 275 937 2 112 308 Prawo wieczystego użytkowania gruntu 73 011 73 371 73 371 74 158 Nieruchomości inwestycyjne 18 271 18 415 18 415 17 672 Wartości niematerialne 53 142 54 404 54 404 51 789 Wartość firmy 933 933 933 933 Udziały i akcje 1 064 1 064 1 064 1 064 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 25 191 25 456 25 456 26 055 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 92 783 93 687 93 687 35 720 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 050 3 040 3 045 2 348 Aktywa trwałe razem 2 568 900 2 546 307 2 546 312 2 322 047 Aktywa obrotowe Zapasy 20 406 318 384 950 384 950 339 857 Prawa majątkowe 20 191 742 95 267 95 267 162 919 Pochodne instrumenty finansowe 25 565 1 049 1 049 11 609 Pozostałe aktywa finansowe 20 2 002 235 397 235 498 372 129 Należności z tytułu podatku dochodowego 310 13 060 13 060 1 165 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 563 778 451 612 455 140 589 323 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 580 336 526 886 527 169 347 881 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 20 1 - - - Aktywa obrotowe razem 1 745 052 1 708 221 1 712 133 1 824 883 SUMA AKTYWÓW 4 313 952 4 254 528 4 258 445 4 146 930 PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 237 650 237 650 237 650 237 650 Zyski zatrzymane 2 853 371 2 760 790 2 764 017 2 809 940 Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 282 171 3 189 590 3 192 817 3 238 740 Udziały niekontrolujące 451 817 817 2 316 Kapitał własny razem 3 282 622 3 190 407 3 193 634 3 241 056 Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe 1 967 2 241 2 241 3 236 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 144 571 144 887 144 887 131 349 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 2 255 2 255 2 255 2 112 Rezerwy 22 6 095 6 145 6 145 7 682 Dotacje 20 36 413 37 553 37 553 34 710 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 683 72 273 73 029 64 673 Zobowiązania długoterminowe razem 258 984 265 354 266 110 243 762 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 79 024 46 498 46 498 49 687 Pochodne instrumenty finansowe 25 6 - - 2 963 Pozostałe zobowiązania finansowe 2 041 2 095 1 963 2 648 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 19 577 21 034 21 034 17 725 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 092 861 861 6 827 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 601 193 718 961 719 027 530 062 Rezerwy 22 6 732 5 473 5 473 6 639 Dotacje 20 62 681 3 845 3 845 45 561 Zobowiązania krótkoterminowe razem 772 346 798 767 798 701 662 112 Stan zobowiązań ogółem 1 031 330 1 064 121 1 064 811 905 874 SUMA PASYWÓW 4 313 952 4 254 528 4 258 445 4 146 930 * dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie 13 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 12 6. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Nota 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 przekształcone* Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto 107 991 162 481 Korekty o pozycje: Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 265 (130) Amortyzacja 51 442 48 002 Odsetki, dywidendy i różnice kursowe 856 338 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (170) 8 515 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności 30 (118 353) (217 588) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (21 368) (15 039) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu praw majątkowych (96 475) (54 913) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań 30 (112 541) 1 920 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu dotacji 57 696 36 021 Zwiększenie/(zmniejszenie) rezerw 30 (564) (2 630) (Zapłacony)/zwrócony podatek dochodowy 30 (1 148) (3 526) (Zysk)/strata z wyceny instrumentów pochodnych 490 (10 755) Pozostałe 33 (168) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (131 846) (47 472) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 240 31 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 30 (79 525) (48 260) Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych 234 350 341 200 Nabycie pozostałych aktywów finansowych (2 000) (161 000) Dywidendy i odsetki otrzymane 1 477 2 641 Spłata udzielonych pożyczek - 888 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 154 542 135 500 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (545) (1 184) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 32 516 13 586 Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek - (98) Odsetki zapłacone, w tym: (585) (619) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 386 11 685 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 54 082 99 713 w tym różnice kursowe netto (680) (2 011) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 533 839 250 057 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 30 587 921 349 770 o ograniczonej możliwości dysponowania 1 605 3 472 * dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie 13 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 13 7. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny Na dzień 1 stycznia 2017 r. 191 150 237 650 2 671 940 3 100 740 2 381 3 103 121 Korekty błędów - - - - - - Na dzień 1 stycznia 2017 r. 191 150 237 650 2 671 940 3 100 740 2 381 3 103 121 Łączne całkowite dochody, w tym: - - 256 084 256 084 (1 548) 254 536 - wynik bieżącego okresu - - 259 762 259 762 (1 550) 258 212 - inne całkowite dochody - - (3 678) (3 678) 2 (3 676) Transakcje z właścicielami, w tym: - - (164 007) (164 007) (16) (164 023) - wypłata dywidendy - - (164 007) (164 007) (16) (164 023) Na dzień 31 grudnia 2017 r. 191 150 237 650 2 764 017 3 192 817 817 3 193 634 Na dzień 1 stycznia 2018 r. 191 150 237 650 2 764 017 3 192 817 817 3 193 634 Inne zmiany - - (3 227) (3 227) - (3 227) Na dzień 1 stycznia 2018 r. 191 150 237 650 2 760 790 3 189 590 817 3 190 407 Łączne całkowite dochody, w tym: - - 92 581 92 581 (366) 92 215 - wynik bieżącego okresu - - 92 581 92 581 (366) 92 215 Na dzień 31 marca 2018 r. 191 150 237 650 2 853 371 3 282 171 451 3 282 622 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 14 Dodatkowe informacje i objaśnienia 8. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 8.1.Opis Grupy Kapitałowej Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) wchodzą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 10 podmiotów zależnych. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, której jednostką dominującą jest Spółka Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. Schemat Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 96,48 STO-ZAP Sp. z o.o. 96,15 z siedzibą w Chorzowie 96,48 z siedzibą w Puławach 98,35 CTL KOLZAP Sp. z o.o. 49,00 z siedzibą w Puławach 100,00 REMZAP Sp. z o.o. 94,61 z siedzibą w Puławach 96,33 PROZAP Sp. z o.o. 84,69 z siedzibą w Puławach 85,62 Elektrownia Puławy Sp. z o.o. 100,00 z siedzibą w Puławach 100,00 SCF Natural Sp. z o.o. 99,99 z siedzibą w Puławach 99,99 Agrochem Sp. z o.o. 100,00 z siedzibą w Dobrym Mieście 100,00 Agrochem Puławy Sp. z o.o. 100,00 z siedzibą w Puławach 100,00 udział w kapitale zakładowym w % udział w prawach głosów w % Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 99,19 99,23 Ponadto Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest powiązana kapitałowo ze spółkami: • Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, udział w kapitale zakładowym 50,00% (wspólne przedsięwzięcie); • TECHNOCHEMSERVICE S.A. z siedzibą w Moskwie, udział w kapitale zakładowym 25,00% (brak kontroli, inwestycja w spółkę objęta w całości odpisem aktualizującym). Poprzez spółki zależne PROZAP Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o., STO-ZAP Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. posiada pośrednio 0,81% głosów na Zgromadzeniu Wspólników i 0,82% udziałów w kapitale zakładowym spółki MEDICAL Sp. z o.o. Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 15 Zmiany w Grupie Kapitałowej W dniu 3 stycznia 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (o 36 milionów złotych, do kwoty 94,7 miliona złotych). Udział Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w kapitale akcyjnym Zakładów Azotowych Chorzów S.A. wzrósł o 2,16 punktu proc., tj. do poziomu 96,48%. W dniu 15 stycznia 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana, dotycząca zbycia, należących do CTL Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 2 040 udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 500 zł każdy, i nabycia ich przez Spółkę CTL KOLZAP Sp. z o.o. celem umorzenia (uchwała z dnia 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki CTL KOLZAP Sp. z o.o.). Zbycie oraz umorzenie udziałów nastąpiło za zgodą wspólnika, tj. Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za cenę odpowiadającą 1,2 wartości księgowej tych udziałów ustalonej wg bilansu CTL KOLZAP Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. za kwotę 11,7 miliona złotych. Skutek prawny umorzenia udziałów nastąpił w dniu 1 stycznia 2018 roku. W dniu 27 marca 2018 roku podpisano Plan połączenia Spółek Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (Spółka przejmująca), CTL CHEMKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu i CTL KOLZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (Spółki przejmowane). Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie). W dniu 28 lutego 2018 roku na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółek Agrochem Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach i Agrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście zostały podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek Agrochem Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (Spółka przejmująca) oraz Agrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście (Spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło 18 kwietnia 2018 roku, tj. z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału Spółki przejmującej). Kapitał zakładowy Agrochem Puławy Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 50 milionów złotych do kwoty 68,6 miliona złotych i dzieli się na 686 391 równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł każdy. 8.2.Kapitał i akcjonariat Jednostki Dominującej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: Jednostka Dominująca lub Spółka), poprzednio działająca pod nazwą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., została utworzona Aktem Notarialnym (Rep nr 2600/92) z dnia 24 marca 1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Jednostka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000011737. Spółce nadano numer statystyczny REGON 430528900 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 716-000-18-22. Kapitał zakładowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 191 150 000 zł. Składa się na niego 19 115 000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje wszystkich serii, tj. A oraz B są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie przewiduje ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje. Akcje Jednostki Dominującej są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 16 Struktura akcjonariatu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna na dzień 31 marca 2018 roku Akcjonariusz* Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów wynikająca z akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Grupa Azoty S.A. 18 345 735 95,98 % 18 345 735 95,98 % Pozostali (w tym Skarb Państwa posiadający 1 akcję) 769 265 4,02 % 769 265 4,02 % */ Struktura akcjonariatu wykazana na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (19 kwietnia 2018 roku) do momentu publikacji niniejszego raportu, w strukturze własności nie nastąpiły zmiany znacznych pakietów akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W okresie I kwartału 2018 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna nie nabywała akcji własnych. W okresie I kwartału 2018 roku żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie był w posiadaniu akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna. 8.3.Podmioty objęte konsolidacją oraz wycenione metodą praw własności Konsolidacją metodą pełną objęto spółki: • GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.; • Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: ZA Chorzów S.A.); • REMZAP Sp. z o.o.; • PROZAP Sp. z o.o.; • Elektrownia Puławy Sp. z o.o.; • SCF Natural Sp. z o.o.; • Agrochem Sp. z o.o.; • Agrochem Puławy Sp. z o.o. W skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie skonsolidowano spółki STO-ZAP Sp. z o.o., w oparciu o uregulowania MSR 8, który zezwala na odstąpienie od zasad zawartych w MSSF UE, w sytuacji, gdy skutek odstąpienia od ich zastosowania nie jest istotny, oraz spółki CTL „KOLZAP” Sp. z o.o., która przeznaczona jest do wniesienia do Spółki Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. i po połączeniu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie będzie sprawowała nad nią kontroli. W niniejszym sprawozdaniu metodą praw własności wyceniono udziały spółek: • Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (dalej: BBM Sp. z o.o.); • CTL KOLZAP Sp. z o.o. 8.4.Przedmiot działalności podmiotów Grupy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzi działalność w zakresie: • produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, wyrobów z tworzyw sztucznych; • produkcja pozostałych wyrobów chemicznych; • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej; • produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody); • pobór i uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody; • gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją; • handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 17 GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. prowadzi głównie działalność w zakresie: • produkcji nawozów mineralnych i związków fosforowych; • produkcji podstawowych chemikaliów organicznych oraz pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; • świadczenia usług przeładunkowych i magazynowania dla towarów sypkich i płynnych z wykorzystaniem posiadanych terminali i nabrzeży do obsługi statków; • handlu. ZA Chorzów S.A. prowadzi głównie działalność w zakresie: • wytwarzania produktów nawozów mineralnych, chemii technicznej, dodatków do żywności oraz produktów oleochemicznych; • świadczenia usług transportu kolejowego; • wynajmu wagonów i cystern; • handlu. REMZAP Sp. z o.o. prowadzi głównie działalność w zakresie: • robót budowlano-montażowych; • remontów mechanicznych, budowlanych i elektrycznych na instalacjach produkcyjnych. PROZAP Sp. z o.o. prowadzi głównie działalność w zakresie: • projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego; • działalności poligraficznej pozostałej. Elektrownia Puławy Sp. z o.o. prowadzi działalność w ograniczonym zakresie. Spółka prowadzi działania związane z realizacją projektu budowy bloku energetycznego. SCF Natural Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w celu prowadzenia działalności w zakresie: • produkcji granulatów roślinnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego; • kontraktacji, skupu i przerobu chmielu; • produkcji granulatów i ekstraktów chmielowych; • sprzedaży ekstraktów roślinnych m.in. z nasion maliny, truskawki i czarnej porzeczki. Agrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście prowadzi głównie działalność w zakresie: • produkcji nawozów mineralnych i mieszanek nawozowych na zamówienie; • usług konfekcjonowania nawozów; • usług transportu drogowego; • dystrybucji RSM®. Agrochem Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach prowadzi głównie działalność w zakresie: • handlu nawozami mineralnymi oraz środkami ochrony roślin; • handlu kwalifikowanymi nasionami zbóż; • handlu koncentratami paszowymi i paszami pełnoporcjowymi; • skupu i sprzedaży zbóż paszowych i konsumpcyjnych; • skupu i dystrybucji pozostałych płodów rolnych. BBM Sp. z o.o. prowadzi głównie działalność w zakresie: • przeładunku i magazynowania towarów; • transportu drogowego i wodnego; • cumowania statków; • handlu. Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 18 CTL KOLZAP Sp. z o.o. prowadzi głównie działalność w zakresie: • transportu kolejowego, w szczególności obsługi bocznicowej; • transportu drogowego; • przeładunku i magazynowania towarów; • handlu. STO-ZAP Sp. z o.o. prowadzi działalność gastronomiczną i handlową, prowadzi stołówkę, punkty gastronomiczne i handlowe, wytwarza napoje oraz świadczy usługi sprzątania. 9. Skład Zarządu Jednostki Dominującej W skład Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 8 maja 2018 roku wchodzili: • Jacek Janiszek Prezes Zarządu • Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu • Izabela Świderek Wiceprezes Zarządu • Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu • Andrzej Skwarek Członek Zarządu W dniu 25 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Pana Pawła Owczarskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołała Panią Annę Zarzycką-Rzepecką na Członka Zarządu powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku. 10. Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej W skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 8 maja 2018 roku wchodzili: • Jacek Nieścior Przewodniczący Rady • Maciej Marzec Wiceprzewodniczący Rady • Wiktor Cwynar Sekretarz Rady • Krzysztof Bednarz Członek Rady • Grzegorz Mandziarz Członek Rady • Jacek Wójtowicz Członek Rady 11. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 8 maja 2018 roku. 12. Zasady sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej, poza ujawnionymi w sprawozdaniu. Rok obrotowy Jednostki Dominującej oraz spółek zależnych konsolidowanych metodą pełną jest ten sam i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 19 Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku. W stosownych przypadkach w pakietach konsolidacyjnych jednostek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami stosowanymi przez pozostałe podmioty Grupy. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku nie było przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. Dane zaprezentowane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym obejmują również dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku. Dane te nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 13. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano zasady rachunkowości w zakresie niezmiennym w odniesieniu do zasad zastosowanych przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem zmian wynikających z wdrożenia nowych MSSF 15 i MSSF 9. Dane okresu porównawczego, tj. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku, zostały przekształcone wg zasad obowiązujących przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Przekształcenie polega na zmianie prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaliczek na dostawy aktywów trwałych. W I kwartale 2017 roku zaliczki na dostawy aktywów trwałych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane były w aktywach obrotowych w pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”, natomiast w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach z działalności operacyjnej w pozycji „Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu należności”. W bieżącym roku zaliczki te prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w aktywach trwałych w pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”, w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach z działalności inwestycyjnej w pozycji „Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych”. Wartość zaliczek podlegająca przemieszczeniu na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła 34 098 tysięcy złotych. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Grupa zastosowała MSSF 15 Przychody z umów z klientami. MSSF 15 zastępuje dotychczas obowiązujące wytyczne dotyczące ujmowania przychodów, zawarte w MSR 18 Przychody i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz w związanych z nimi Interpretacjach. Zgodnie z MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w chwili spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, czyli przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego zobowiązania (jednorazowo w określonym momencie lub w okresie czasu) w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, które Grupa spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. W szczególności identyfikowane są zobowiązania do wykonywania świadczeń zawartych w umowie i dokonywane jest przypisanie ceny transakcyjnej do zidentyfikowanych zobowiązań. Przy wdrożeniu MSSF 15 Grupa zastosowała metodę zmodyfikowaną retrospektywną, tj. łączny efekt pierwszego zastosowania MSSF 15 ujęła jako korektę salda początkowego zysków zatrzymanych (kapitału własnego). Efekt pierwszego zastosowania został ustalony jedynie w odniesieniu do umów, które nie były zakończone na dzień 1 stycznia 2018 roku. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Grupa zastosowała MSSF 9. Standard ten zastępuje MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Zmianie ulegają obszary klasyfikacji i wyceny aktywów Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 20 finansowych, wyznaczania utraty wartości aktywów finansowych oraz (opcjonalnie) rachunkowość zabezpieczeń. Grupa dokonała zmian w ramach polityki rachunkowości w zakresie: • Klasyfikacji aktywów finansowych, • Utraty wartości aktywów finansowych. Grupa podjęła decyzję o dalszym stosowaniu zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w MSR 39, w przypadku jej zastosowania (na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń). Klasyfikacja aktywów finansowych Na podstawie analiz przeprowadzonych na koniec 2017 roku Grupa określiła modele biznesowe oraz przeprowadziła testy SPPI dla aktywów finansowych i na ich podstawie dokonała klasyfikacji aktywów finansowych odpowiednio do: • Aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, • Aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, • Aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się: • Papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, nabyte w celu sprzedaży w krótkim terminie, • Instrumenty pochodne. Do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody zalicza się udziały i akcje długoterminowe. Do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie zalicza się: • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, • Należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, • Udzielone pożyczki, • Lokaty i depozyty bankowe. Utrata wartości aktywów finansowych Grupa zidentyfikowała poniższe klasy instrumentów finansowych, dla których zgodnie z MSSF 9 dokonała oszacowania wpływu oczekiwanych strat kredytowych na sprawozdanie finansowe: • Należności handlowe z tytułu dostaw i usług, • Udzielone pożyczki, • Depozyty i lokaty w bankach, środki pieniężne dostępne w ramach cash-poolingu. Zgodnie z postanowieniami MSSF 9, dokonano również oszacowania oczekiwanych strat kredytowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Grupa stosuje standard retrospektywnie w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych niewygasłych na dzień 1 stycznia 2018 roku, bez korygowania danych porównawczych. Zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z MSSF 9 wszelkie różnice między wcześniejszą wartością bilansową a wartością bilansową na początku rocznego okresu sprawozdawczego Grupa ujęła w saldzie początkowym zysków zatrzymanych (kapitale własnym). Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 21 Grupa dokonała kalkulacji wpływu pierwszego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9 na jej kapitały. Łączny wpływ korekt na kapitał własny Grupy wyniósł 3 227 tysięcy złotych. Najistotniejsze korekty wynikały z następujących zmian: • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży z tytułu przysługujących kontrahentom Grupy bonusów stałych i innych korekt o kwotę 468 tysięcy złotych, • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży z tytułu korekty stopnia zaawansowania robót budowlanych o kwotę 30 tysięcy złotych, • Zwiększenie odpisów na oczekiwane straty kredytowe z tytułu posiadanych instrumentów finansowych o kwotę 4 344 tysięcy złotych, • Oczekiwane straty kredytowe wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 132 tysięcy złotych, • Zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 5 tysięcy złotych, • Zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 756 tysięcy złotych. Wpływ pierwszego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9 na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2018 roku: Wyszczególnienie 01.01.2018 Dane przekształcone Korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15 i 9 31.12.2017 Dane opublikowane AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 275 937 - 2 275 937 Prawo wieczystego użytkowania gruntu 73 371 - 73 371 Nieruchomości inwestycyjne 18 415 - 18 415 Wartości niematerialne 54 404 - 54 404 Wartość firmy 933 - 933 Udziały i akcje 1 064 - 1 064 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 25 456 - 25 456 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 93 687 - 93 687 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 040 (5) 3 045 Aktywa trwałe razem 2 546 307 (5) 2 546 312 Aktywa obrotowe Zapasy 384 950 - 384 950 Prawa majątkowe 95 267 - 95 267 Pochodne instrumenty finansowe 1 049 - 1 049 Pozostałe aktywa finansowe 235 397 (101) 235 498 Należności z tytułu podatku dochodowego 13 060 - 13 060 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 451 612 (3 528) 455 140 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 526 886 (283) 527 169 Aktywa obrotowe razem 1 708 221 (3 912) 1 712 133 SUMA AKTYWÓW 4 254 528 (3 917) 4 258 445 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 22 Wyszczególnienie 01.01.2018 Dane przekształcone Korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15 i 9 31.12.2017 Dane opublikowane PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy 191 150 - 191 150 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 237 650 - 237 650 Zyski zatrzymane 2 760 790 (3 227) 2 764 017 Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 189 590 (3 227) 3 192 817 Udziały niekontrolujące 817 - 817 Kapitał własny razem 3 190 407 (3 227) 3 193 634 Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe 2 241 - 2 241 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 144 887 - 144 887 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2 255 - 2 255 Rezerwy 6 145 - 6 145 Dotacje 37 553 - 37 553 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 72 273 (756) 73 029 Zobowiązania długoterminowe razem 265 354 (756) 266 110 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 46 498 - 46 498 Pozostałe zobowiązania finansowe 2 095 132 1 963 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 21 034 - 21 034 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 861 - 861 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 718 961 (66) 719 027 Rezerwy 5 473 - 5 473 Dotacje 3 845 - 3 845 Zobowiązania krótkoterminowe razem 798 767 66 798 701 Stan zobowiązań ogółem 1 064 121 (690) 1 064 811 SUMA PASYWÓW 4 254 528 (3 917) 4 258 445 Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku w tysiącach złotych 23 Wpływ na pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za okres I kwartału 2018 roku zastosowania MSSF 15, w porównaniu ze standardami i interpretacjami, które obowiązywały przed zmianą: Wyszczególnienie 01.01.2018 - 31.03.2018 Korekta Zyski i straty Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów Zwiększenia z tytułu wyceny umów na usługi budowlane 181 1 Zmniejszenia z tytułu usług marketingowych (3 100) 2 Zmniejszenia z tytułu usług transportu i innych (1 009) 3 Zmniejszenia z tytułu zmiany ceny w kolejnych okresach (53) 4 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Zmniejszenia z tytułu zmiany ceny w kolejnych okresach (84) 5 Przychody ze sprzedaży (4 065) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zwiększenia z tytułu wyceny umów o usługi budowlane (115) 1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (115) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży (4 180) Koszty sprzedaży Zmniejszenie z tytułu usług marketingowych 3 100 2 Zwiekszenie z tytułu usług transportowych (71) 3 1 Grupa dokonała weryfikacji szacunków przychodów i kosztów z umów budowlanych; biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji umów, poniesione koszty oraz oczekiwany wynik, dokonano korekty szacunków przychodów i kosztów; do czasu realizacji usług korekty szacunków wykazywane są jako zobowiązanie lub należność z tytułu dostaw i usług. 2 Grupa dokonała wydzielenia wynagrodzenia za działania reklamowe i promocyjne klienta; ze względu na ich charakter i warunki opłat, ma ono charakter bonifikaty, do której klient ma prawo po wykonaniu określonych w umowie działań reklamowych i marketingowych a nie kosztów sprzedaży; przysługujące klientowi wynagrodzenie z tego tytułu, do czasu realizacji usługi wykazywane jest jako zobowiązanie z tytułu dostaw i usług. 3 Grupa dokonała wydzielenia usług transportu lub transportu i ubezpieczenia świadczonych po przekazaniu kontroli nad towarem/produktem na rzecz klienta uwzględnionych w cenie towaru/produktu (warunki dostawy wg Incoterms CIF, CIP, CFR, CPT). Wydzielenie tych usług skutkuje późniejszym niż dotychczas ujmowaniem przychodu w części dotyczącej wydzielonej usługi transportu lub transportu i ubezpieczenia; przysługujące Grupie wynagrodzenie z tego tytułu, do czasu realizacji usługi wykazywane jest jako zobowi
Komentarze
#1 | Krzysiek pulawy dnia 10.05.2018 09:40:22
Kiedy płatna?
#2 | Krzysiek pulawy dnia 10.05.2018 10:20:40
Jak będziesz miał jutro to daj znać bo ja myślałem że w lipcu.
#3 | putin dnia 10.05.2018 13:09:25
niewiele bo niecałe 3 mln i wypracowana by była premia 20% ...szkoda
jeśli chodzi o przyszłoroczne podwyżki to ciemno to widzę, dziś już wiele niezadowolenia i rozgoryczenia wśród załogi przy (40% różnicy) w przyszłym nawet jeśli byśmy wypracowali ebitda 501 mln widełki 40 % będą jeszcze węższe po obecnych regulacjach = mniejsze kwoty = załoga jeszcze bardziej niezadowolona
#4 | Nowy1 dnia 10.05.2018 13:58:29
Przecież od zeszłego roku bylo to jasne.
#5 | putin dnia 10.05.2018 15:13:47
Oczywiście jasne było tylko "zapatrzeni w tabelki" nie analizowali teraz dopiero pretensję słyszę i skargi
#6 | putin dnia 15.05.2018 10:15:14
Chorzów
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Nowinki
FORUM
Linki
GALERIA
Facebook
Wypłata udziałów Chemia-Puławy
Szukaj
Kontakt
Współpraca
OZZZPRC

Petrobaltic

ZZPRC KWB

TKKF

Medical

.

Przyjazna Łapa

.

Spółki pracownicze

mateokajaki

Facebook FZZ

Statystyki reklamowe
Pogoda
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Ankieta
Mówi się o nim przy każdych wyborach. Trudno rozpoznać autora. Rozpala ogromne emocje. Istnieje tylko w przekazie ustnym. Czy chodzi o:

Podwyższenie dodatku brygadzistowskiego?
Podwyższenie dodatku brygadzistowskiego?
29% [2 głosów]

Utworzenie pionu miłości?
Utworzenie pionu miłości?
0% [0 głosów]

Przywrócenie dodatku stażowego?
Przywrócenie dodatku stażowego?
71% [5 głosów]

Ogółem głosów: 7
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 08.03.2019 15:11

Archiwum ankiet
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Perun
25.03.2019 23:02
Małe miasto,mała firma,móżgu trza uźyć.....

Gucio
25.03.2019 08:21
No to dopiero kierowniczka z ZAP! Jak ona awansowała z referenta i bez wykształcenia wtedy, no ciekawe. Taką kadrę reprezentuje!!! Sad

Gucio
25.03.2019 08:18
Ciekawe dlaczego Czarnecka tak się wstydzi Puław. Wszyscy wiedzą, że skończyła Puławską Szkołę Wyższą a ta ciągnęła w radiowęźle, że w Lublinie, no wstyd!

Janusz Tracz
24.03.2019 17:38
Biorąc pod uwagę, że po instalacjach walają się papierowe odpowiedniki TVPiS i nic innego, poparcie załogi mnie specjalnie nie dziwi.

iskra
24.03.2019 10:03
w zamian za kilka stołków dla siebie łącznie z "dobrodziejem" Karpińskim.Żółte związki wykonały to co im zlecono z dyrekcji.

iskra
24.03.2019 09:58
Pamięta,pamięta.St
rajk został zdławiony przy pomocy "związkowców" co to zawsze zarządem zanim ówczesne ministerstwo skarbu wychyliło się z"konsolidacją" którą "nasz zarząd

Nowy1
24.03.2019 08:59
Możesz się do nauczycieli przyłączyć jak chcesz sobie postrajkować.

Perun
23.03.2019 23:47
O co był strajk za PO ktoś pamięta?robią co chcą,cisza. ...

Perun
23.03.2019 23:45
Dobra zmiana jedzie po bandzie,a w tej firmie dalej sporo wyznawców,paradoks
.

iskra
23.03.2019 09:57
Żołnierzy... Smiech