15,819,484 unikalnych wizyt
WZD 2019

Szanowni Delegaci.

 

Podsumowując miniony rok, warto najpierw przypomnieć, w jakich okolicznościach przyszło nam funkcjonować. I tu należy jednoznacznie stwierdzić, że ostatnie 12 miesięcy nie były okresem łatwym, zarówno dla naszej firmy, jak i dla zakładowej społeczności. Mało tego, były jednym z trudniejszych, w jakich przyszło nam funkcjonować na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Na pogarszające się w zastraszającym tempie wyniki finansowe spółki nałożyły się działania mające na celu wywołanie niepokojów wśród załogi, żeby nie powiedzieć – zastraszenia jej. I cel ten został osiągnięty poprzez m.in. zwolnienia działaczy związkowych, wytaczane im procesy sądowe, rozbijanie jedności związkowej, cofnięcie pełnomocnictw utrudniające lub wręcz uniemożliwiające codzienną pracę oraz drastyczne cięcie kosztów, gdzie to tylko możliwe, do tego nachalna propaganda w zakładowej rozgłośni oraz nieuzasadnione i niezrozumiałe ruchy kadrowe.

 

W tej trudnej sytuacji zewnętrznej, dzięki determinacji i niezłomnej postawie, udało się osiągnąć dla załogi wiele.

 

Przede wszystkim udało się zakończyć trwający od listopada 2017 r. spór zbiorowy i ogłoszone w związku z nim pogotowie strajkowe. Przypomnę, że w sporze brały udział dwie największe organizacje związkowe działające w naszych zakładach tj. ZZPRC oraz „Solidarność”. Warto też w tym miejscu przypomnieć postulaty Komitetu Strajkowego, ponieważ większość naszych ubiegłorocznych działań była skupiona wokół nich. I tak:

  1. Zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy.
  2. Zaprzestanie łamania umów wzajemnych tj. Umowy Konsolidacyjnej oraz Umowy Społecznej.
  3. Odwołanie z zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” wiceprezesa Krzysztofa Homendy

 

Jeśli chodzi o pierwszy postulat, to został on zrealizowany – Departament Korporacyjny Handlu Nawozami Agro został utworzony w Puławach. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Przy okazji jego tworzenia zaproponowano bowiem podwyżkę dla dyrektorów, których proponowana początkowo liczba – 28 przekraczała wszelkie granice przyzwoitości, w wysokości do 40 tys. zł na stawkach zasadniczych (dotychczas było to 25 tys. zł). Nie zgodziliśmy się na to, domagając się uruchomienia z dniem 1 września 2018 r. kolejnej transzy wdrożeniowej nowego taryfikatora. I tak ostatecznie, w porozumieniu kończącym spór zbiorowy, podpisanym 17 września 2018 r., znalazły się podwyżki płac dla tych pracowników, dla których przeprowadzone w maju regulacje nie były satysfakcjonujące. To, przynajmniej częściowe, zadośćuczynienie krzywd objęło około 1800 osób. Ponadto, we wspomnianym porozumieniu, wpisane zostały nowe zasady premiowania i przyznawania nagrody rocznej, jak również – jakże ważne dla nas – wpisanie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pięciobrygadowej organizacji pracy oraz jednej godziny dodatkowo wolnej dla pracowników jednozmianowych.

 

To duże osiągnięcie. Było ono możliwe dzięki dobrej współpracy z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”. Współpracy, która wielokrotnie narażana była na rozbicie, wskutek podejmowanych na szeroką skalę działań przez różnej maści wysłanników i namiestników Tarnowa. Do nich niestety zaliczyć należy również żółte związki zawodowe, działające w naszej spółce. Prowadzona przez nie przez cały rok obrzydliwa kampania dotykała różnych obszarów – począwszy od kłamliwych insynuacji w sprawie wynagrodzeń związkowców (do sprawy tej wrócę w dalszej części mojego sprawozdania), po jawne opowiedzenie się po raz kolejny przeciwko protestującej załodze i próby dyskredytowania referendum strajkowego, nazywanego przez nie „szkodliwym działaniem, godzącym w dobre imię i wizerunek spółki”. Wykorzystywane w tym celu był różne narzędzia, z których najbardziej popularne to fora internetowe, niestety finansowane przez pracodawcę, na których padało wiele obraźliwych i naruszających dobra osobiste członków naszego związku słów. Sprawa ta została zgłoszona do prokuratury i – mam nadzieję – już wkrótce będzie miała swój ciąg dalszy. Nie możemy pozwolić na takie działania i deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby doprowadzić sprawę do końca.

 

Wracając jeszcze do współpracy z „Solidarnością”, chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że jesteśmy otwarci i gotowi na dalsze współdziałanie, zwłaszcza w obszarze zakończenia wdrażania obowiązującego taryfikatora kwalifikacyjnego płac do końca bieżącego roku. Tego oczekuje od nas załoga naszych zakładów.

 

W ostatnim roku wielokrotnie pomagali nam posłowie Ziemi Lubelskiej, podejmując interwencje na różnych szczeblach, jak również zgłaszając interpelacje poselskie. Choć nie do końca udawało się osiągnąć zamierzone cele, to za wszelkie przejawy współpracy i chęć pomocy jesteśmy bardzo wdzięczni, zwłaszcza posłankom Gabrieli Masłowskiej i Elżbiecie Kruk.

 

Wiele zamieszania w ubiegłym roku pojawiło się wokół wynagrodzeń trzech działaczy naszej organizacji związkowej. Warto pokrótce przypomnieć tę sprawę, ponieważ narosło wokół niej wiele przekłamań i niepotrzebnych emocji.

 

I tak, w kwietniu 2017 r. wymuszono na naszej organizacji związkowej podpisanie niekorzystnego dla pracowników porozumienia płacowego. Wprowadzało ono nowe zasady wynagradzania pracowników, zgodnie z którymi osiągnięcie wynagrodzeń zgodnych z taryfikatorem rozłożono na niedookreśloną liczbę lat dla ogółu pracowników, podczas np. gdy dyrektorom od razu przyznano stawki dwukrotnie wyższe od posiadanych. Dokonano tego – najogólniej mówiąc – poprzez zastraszanie pracowników.  Jedynym aktem dezaprobaty, na jaki wówczas mogliśmy sobie pozwolić, było zrzeczenie się dodatku 606 zł przez etatowych działaczy naszego związku. Technicznie zrobiliśmy to poprzez niepodpisanie nowych angaży.

 

Wówczas tzw. policka część zarządu naszej spółki sięgnęła w tej sprawie po niedozwolone społecznie metody nacisku. Razem ze skolaborowanymi,  żółtymi związkami próbowali odebrać naszej organizacji moralne prawo do reprezentowania pracowników, poprzez rozgłaszanie kłamliwych informacji, jakoby niepodpisanie przez etatowych działaczy naszej organizacji, rok temu, nowych angaży było przekrętem obliczonym na wyłudzenie nienależnych pieniędzy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie i mimo niekorzystnego orzeczenia w pierwszej instancji, oczekujemy pozytywnych rozstrzygnięć.

 

Z innych działań, podejmowanych przez nasz związek w ostatnim roku, to wejście w spór zbiorowy w sprawie nagrody świątecznej. Mimo zabezpieczenia na ten cel w funduszu płac środków w wysokości 1500 zł na jednego pracownika, zarząd wypłacił po 500 zł. Dziś spór jest na etapie mediacji.

 

Wystąpiliśmy również do zarządu z pismem - w trybie procedury sporu zbiorowego -  o zaprzestanie łamania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Niestety nasze żądania nie zostały spełnione, ale też zarząd nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i nie podjął przewidzianych ustawą kroków dotyczących rejestracji sporu. Sprawą zajmuje się puławska prokuratura.

 

Ponadto zaangażowaliśmy się w obronę puławskiego sportu. Wypowiedzenie umowy sponsoringowej Klubowi Sportowemu „Wisła” Puławy w grudniu 2018 r. i powstałe w związku z tym zamieszanie uznajemy, tylko i wyłącznie, za element strategii odciągania uwagi od spraw dziejących się w zakładach. To niedopuszczalne.

 

Wybory

W ostatnich miesiącach w naszej firmie mieliśmy gorący okres wyborczy. W wyborach członka zarządu reprezentującego załogę przytłaczającą większością głosów, w pierwszej turze, wygrał nasz kandydat i jednocześnie członek naszego związku Andrzej Skwarek.

 

Przed nami wybory do rady nadzorczej Grupy Azoty. Możliwość wyboru swojego przedstawiciela do tego, jakże ważnego, organu każdej spółki, dała załogom znowelizowana ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Przyznała ona bowiem czynne i bierne prawo wyborcze, na równych zasadach, także pracownikom spółek zależnych wchodzących w skład grup kapitałowych. Zważywszy na to, jak wielką rolę w każdej spółce spełnia Rada Nadzorcza, chcemy w pełni wykorzystać możliwości, jakie stworzyła nam ustawa. Niestety, zmuszeni jesteśmy uczynić to wbrew organom tarnowskiej spółki, które w regulaminie wyborów ograniczyły bierne prawo wyborcze, przyznając je jedynie osobom zatrudnionym w Grupie Azoty S.A. i wykluczając tym samym z możliwości udziału w wyborach tysiące pracowników spółek m.in. z Puław, Kędzierzyna i Polic. Nie możemy pozwolić na taką dyskryminację.

W związku z tym Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., na swoim posiedzeniu 27 marca, podjął decyzję o udziale w wyborach i wskazał kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Są to: Kamil Kubiś, Andrzej Nowak i Sławomir Wręga.

 

Decyzja o udziale w wyborach została podjęta na podstawie opinii prawnej adwokata Rafała Bochniarza, wskazującej na nieważność niektórych zapisów regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej, powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty SA., ze względu na wyższość zapisów Ustawy.

 

9 maja złożyliśmy na ręce przewodniczącego Komisji Wyborczej, do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, wnioski o zarejestrowanie trzech kandydatów, rekomendowanych przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. Równocześnie złożyliśmy wnioski, w których to pracownicy zgłaszają naszych kandydatów. Pod każdą z trzech list podpisało się ponad 270 osób. Ponieważ można było poprzeć tylko jednego z kandydatów, oznacza to, że za naszym udziałem w wyborach opowiedziało się ponad 800 osób. Ogłoszenie listy kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. nastąpiło 14 maja. Na liście znajdują się tylko pracownicy Tarnowa.

 

Nasz związek

Podczas drugiego roku VII kadencji władz Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w składzie ścisłego zarządu pracowali:

Sławomir Wręga – przewodniczący oraz wiceprzewodniczący: Krzysztof Bohdan, Marek Goldsztejn, Piotr Kruk i Andrzej Krakowiak.

 

Funkcje przewodniczących oddziałowych organizacji związkowych pełnili:

 

w Zakładzie Elektrociepłowni – Kamil Kubiś

w Zakładzie Nawozów –  Dariusz  Mieleszko

w Zakładzie Melaminy i Mocznika – Piotr Kruk

w Zakładzie Kaprolaktamu –  Arkadiusz Kośmider

w Zakładzie Amoniaku  I  – Michał Oleksiak

w Wydziale Laboratoriów – Edyta Dobosz

w Wydziale Pakowni – Ryszard Czarnecki

w Wewnętrznej Służbie Ochrony – Andrzej Nogal

w KOLZAP – Paweł Górnik

w Kole Związkowym – Andrzej Krakowiak

 

W okresie od 24 maja 2018 roku do 17 maja 2019 roku odbyło się 15 posiedzeń ścisłego zarządu oraz 3 posiedzenia poszerzonego zarządu.

 

W Komisji Rewizyjnej pracowali: Jacek Nowacki – przewodniczący, Przemysław Mirończuk i Michał Oleksiak – członkowie.

W Komisji Socjalnej pracowali: Krzysztof Bohdan, Edyta Dobosz, Marek Goldsztejn, Krzysztof Kamola, Eryk Kowalczuk, Przemysław Mirończuk, Damian Woźniak.

 

W Komisji Mieszkaniowej pracowali: Edyta Dobosz i Przemysław Mirończuk.

 

Z ramienia naszej organizacji związkowej w Radzie Pracowników od lutego 2015 pracowali: Małgorzata Siedliska, Piotr Kruk, Damian Woźniak, Eryk Kowalczuk i Sławomir Wręga.

W Komisji BHP pracowali: Marek Goldsztejn i Michał Oleksiak.

 

W Komisji Płacowej pracowali: Sławomir Wręga i Piotr Kruk.

 

Obsługa prawna

W naszym biurze 5 razy w tygodniu adwokat Rafał Bochniarz z Kancelarii Bochniarz & Partnerzy udziela członkom związku bezpłatnych porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, spółdzielczego, administracyjnego i karnego, a także pomoc w redagowaniu wszelkiego rodzaju korespondencji prawnej. Kancelaria prowadzi również wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy, które przejęła od kancelarii z Poznania. Warto zwrócić uwagę, że naszą aktywność w tym obszarze można uznać za jedną z pionierskich.

 

Polityka informacyjna

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy wydawanie informatora „Nadchodzą Zmiany”. Prowadziliśmy stronę internetową związku z otwartym forum dyskusyjnym. Prowadzimy także stronę w intranecie. Rozwijamy profil w mediach społecznościowych (facebook), którego wpisy trafiają codziennie do ponad pół tysiąca odbiorców. Prowadzimy otwartą politykę medialną, informacje dotyczące sytuacji w Zakładach pojawiają się, dzięki naszej aktywności, zarówno w mediach lokalnych jak i ogólnopolskich.

 

Raport o stanie związku

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ZAP jest członkiem Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. Centrala ta zrzeszona jest z kolei w konfederacji – Forum Związków Zawodowych. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego OZZZPRC.  Andrzej Krakowiak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa lubelskiego oraz jest członkiem WRDS województwa lubelskiego oraz członka Stałego Zespołu ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

ZZPRC zrzesza obecnie 1209 osób i ta liczba stale rośnie.

 

Jesteśmy jedną z największych organizacji zakładowych w Polsce, największą w chemii. Reprezentowani przez nas pracownicy, czyli pracownicy ruchu ciągłego ZAP w stosunku do innych pracowników WSCh mają najwyższe wynagrodzenia zasadnicze, najwyższy dodatek zmianowy, najwyższy dodatek za ratownictwo chemiczne i najkrótszy czas pracy.

 

Pozostajemy jedną z najskuteczniejszych zakładowych organizacji związkowych w Polsce.

Komentarze
#1 | Szarak dnia 22.05.2019 10:38:41
W zeszłym roku, liczba członków związku wynosiła 1209. W tym roku 1209.
Dziwne.
#2 | Slawomir Wrega dnia 23.05.2019 10:27:29
Przybyło pracowników, ubyło emerytów a wyszło razem tyle samo co rok temu.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Nowinki
FORUM
Linki
GALERIA
Facebook
Wypłata udziałów Chemia-Puławy
Szukaj
Kontakt
Współpraca
OZZZPRC

Petrobaltic

ZZPRC KWB

TKKF

Medical

.

Przyjazna Łapa

.

Spółki pracownicze

mateokajaki

Facebook FZZ

Statystyki reklamowe
Pogoda
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Ankieta
Mówi się o nim przy każdych wyborach. Trudno rozpoznać autora. Rozpala ogromne emocje. Istnieje tylko w przekazie ustnym. Czy chodzi o:

Podwyższenie dodatku brygadzistowskiego?
Podwyższenie dodatku brygadzistowskiego?
19% [4 głosów]

Utworzenie pionu miłości?
Utworzenie pionu miłości?
0% [0 głosów]

Przywrócenie dodatku stażowego?
Przywrócenie dodatku stażowego?
81% [17 głosów]

Ogółem głosów: 21
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 08.03.2019 15:11

Archiwum ankiet
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

emilka
07.11.2019 13:14
Pytaj putin na chlewiku.Tam wiedzą wszystko a jak nawet nie wiedzą to się później dowiedzą od prezesa że to na ich wniosek...I że tacy skuteczni "som". Wink

Marek-ZZPRC
07.11.2019 10:54
kto rozmawiał z zarządem, gdzie i kiedy?

putin
06.11.2019 18:25
Jaki wynik dzisiejszych rozmów z zarządem?

Marek-ZZPRC
04.11.2019 09:32
Rokowania będą trwały. Czekamy na opinie instytucji międzynarodowych.

iskra
31.10.2019 14:31
Czy dzisiejsze "rokowania" ws sporu zbiorowego dotyczącego zarządzenia nr 8 przyniosły chociaż jakieś 3 sensowne słowa ze strony Zarządu ? W końcu to oni zapraszali...

Morison
30.10.2019 14:06
Nie cieszmy sie za wczasu ." Wink Swieta obgonia premia i bedzie po zawoda*kwiatek*ak prezes bedzie znowu liczyl;D

Janusz Tracz
30.10.2019 13:07
Okey

Morison
30.10.2019 12:52
Dzieki

Marek-ZZPRC
30.10.2019 10:52
15%

Morison
30.10.2019 10:46
Tylko nie wiem czy to samych pulaw czy grupy pulawy