ZFŚS
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 24.02.2023 09:13:19

 

Wskaźniki i podstawowe wielkości

świadczeń socjalnych z ZFŚS

dla pracowników

i emerytów/rencistów w 2023r

  


Treść rozszerzona

Sekcja Socjalna informuje, że w 2023 roku obowiązują następujące wskaźniki i podstawowe wielkości świadczeń dla pracowników i emerytów/rencistów Spółki:

 

1. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku pracownika uzależnione od dochodu netto przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy):

a) przy dochodzie netto poniżej 2 000 zł/os. – 3 550,00 zł brutto,

b) przy dochodzie netto 2 000 zł – 2 500 zł/os. – 3 250,00 zł brutto,

c) przy dochodzie netto powyżej 2 500 zł/os. – 3 150,00 zł brutto.


2. Świadczenia socjalne dotyczące wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci uzależnione od dochodu netto przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy):

 

Lp.

Wysokość dochodu netto
na jedną osobę w gospodarstwie domowym

Wysokość dofinansowania (brutto) do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie przez pracownika

Procentowy wskaźnik odnoszący się do wszystkich form wypoczynku (dotyczy emerytów i rencistów oraz dzieci osób uprawnionych) –  dofinansowanie (%)

1.

poniżej 2 000 zł

3 550,00 zł

50%

2.

2 000 zł - 2 500 zł

3 250,00 zł

35%

3.

powyżej 2 500 zł

3 150,00 zł

20%

3. Górny limit kosztów 14 – dniowego wypoczynku dzieci (kolonii, obozów, wczasów, zielonych/białych szkół, turnusów rehabilitacyjnych, zimowisk itp.) stanowiący podstawę do naliczenia dofinansowania – 2 500 zł brutto.

Informacje dotyczące odpłatności/dofinansowania za wypoczynek dla dzieci można uzyskać w Sekcji Socjalnej.

4. Górny limit kosztów 7 – dniowego wypoczynku (wczasy, pobyt w sanatorium) stanowiący podstawę do naliczenia dofinansowania dla emerytów, rencistów, osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym – 1 200 zł brutto.

5. Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych udzielanych w 2023 roku – 2 %

6. Dofinansowanie do imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych w sytuacji, gdy:

a) pracownicy korzystają indywidualnie – świadczenie uzależnione od dochodu netto przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy):

- przy dochodzie netto do 2 500 zł na jedną osobę – 240 zł brutto,

- przy dochodzie netto powyżej 2 500 zł na jedną osobę – 220 zł brutto,

b) pracownicy korzystają zbiorowo – imprezy artystyczne – 240 zł brutto.

7. Dofinansowanie do pięciodniowych wycieczek pracowniczych do Domu Wczasowego Jawor w Ustroniu Jaszowcu zakupionych indywidualnie:


Lp.

Wysokość dochodu netto na jedną osobę w gosp. domowym

Wysokość dofinansowania (brutto) do wycieczki zorganizowanej indywidualnie przez pracownika

Odpłatność pracownika

1.

poniżej 2 000 zł

540 zł 

200 zł 

2.

2 000 zł – 2 500 zł

490 zł 

250 zł 

3.

powyżej 2 500 zł

440 zł 

300 zł 

8. Wysokość świadczenia Pomoc finansowa dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym w okresach przedświątecznych (Boże Narodzenie) uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Wysokość dochodu netto
na jedną osobę w gosp. domowym

Wysokość świadczenia (brutto)

1.

poniżej 2 500 zł

500,00 zł

2.

2 500 zł – 3 500 zł

300,00 zł

3.

powyżej 3 500 zł

200,00 zł

 

Świadczenia dla dzieci i młodzieży zakupione indywidualnie, zrealizowane w okresie od 01.01.2023 r. do 30 dni po zatwierdzeniu uchwałą przez Zarząd Spółki Wskaźników na 2023 rok, będą rozliczane w trybie opisanym w § 22 ust. 8 lit. a/ Regulaminu ZFŚS.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Socjalnej pod numerami telefonów:

37-77, 37-80, 37-81.

 

Sekcja Socjalna informuje, że w 2023 roku obowiązują następujące zasady korzystania z dofinansowania do pięciodniowych wycieczek pracowniczych do Domu Wczasowego Jawor w Ustroniu Jaszowcu zakupionych indywidualnie:

 

 1. Uczestnikami wycieczek pracowniczych do DW Jawor zakupionych indywidualnie mogą być wyłącznie pracownicy GAZAP.

 2. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wycieczki pracowniczej do DW Jawor zakupionej indywidualnie raz w roku kalendarzowym.

WAŻNE: Dofinansowanie z ZFŚS przysługuje do pięciodniowego pobytu w

DW Jawor obejmującego w dniu przyjazdu obiadokolację, 4 noclegi w pokoju jednoosobowym standard, w dniu wyjazdu śniadanie (łącznie 4 obiadokolacje, 4 śniadania).

 1. Rozliczenie dofinansowania do wycieczek pracowniczych do DW Jawor zakupionych indywidualnie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2023 r.

 2. Wysokość opłaty za pięciodniowy pobyt w DW Jawor w 2023 roku, od której naliczane jest dofinansowanie wynosi 740 zł.

 3. Całkowity koszt, o którym mowa w pkt. 4, obejmuje: w dniu przyjazdu obiadokolację, 4 noclegi w pokoju jednoosobowym standard, w dniu wyjazdu śniadanie (łącznie 4 obiadokolacje, 4 śniadania). Dojazd do DW Jawor i powrót oraz organizacja czasu wolnego w DW Jawor we własnym zakresie.

 4. Przy obliczaniu dofinansowania będzie stosowane kryterium dochodowe wg następujących zasad:

Lp.

Wysokość dochodu
na jedną osobę w gosp. domowym

Wysokość dofinansowania (brutto) do wycieczki zorganizowanej indywidualnie przez pracownika

Odpłatność pracownika

1.

poniżej 2 000 zł

540 zł

200 zł

2.

2 000 zł – 2 500 zł

490 zł

250 zł

3.

powyżej 2 500 zł

440 zł

300 zł

 

 1. Warunkiem skorzystania przez pracownika z dofinansowania do pięciodniowej wycieczki do DW Jawor zakupionej indywidualnie jest spełnienie poniższych wymagań:

 1. kontakt z DW Jawor, w celu wstępnego zarezerwowania terminu pobytu oraz sprawdzenia dostępności terminu, pod numerem telefonu 33 854 39 00, bądź adresem e-mail: recepcja@jawor.ustron.pl,

 2. w przypadku uzgodnienia terminu, przesłanie do Recepcji DW Jawor podpisanego Oświadczenia o zamiarze pobytu w DW Jawor dofinansowanego z ZFŚS (wzór Oświadczenia przesyła Recepcja DW Jawor pocztą elektroniczną), a następnie Recepcja DW Jawor przekazuje Oświadczenie do Sekcji Socjalnej, w celu sprawdzenia możliwości przyznania dofinansowania do wycieczki (informacja z Sekcji Socjalnej będzie przekazana do DW Jawor w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania Oświadczenia),

 3. w przypadku potwierdzenia możliwości przyznania dofinansowania, Recepcja DW Jawor przesyła potwierdzenie rezerwacji na adres mailowy, z którego wysłane zostało Oświadczenie, oczekując od pracownika wpłaty zadatku w wysokości 100 PLN brutto, będącego gwarantem rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w terminie 5 dni roboczych, będzie skutkował anulowaniem rezerwacji, o czym DW Jawor niezwłocznie poinformuje, drogą elektroniczną, Sekcję Socjalną,

UWAGA: w przypadku nie zrealizowania pobytu, wpłacony zadatek przepada,

 1. po przyjeździe do DW Jawor zgłoszenie się do recepcji i przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. opłacenie przez pracownika całkowitego kosztu pobytu w DW Jawor, o którym mowa w pkt. 4; na tej podstawie DW Jawor wystawia imienną fakturę na kwotę 740 zł (opłata dodatkowa uzdrowiskowa płatna we własnym zakresie),

 3. po powrocie z wycieczki, złożenie w Sekcji Socjalnej Wniosku o przyznanie dofinansowania do wycieczki pracowniczej do DW Jawor zakupionej indywidualnie
  (stanowiącego załącznik do Regulaminu ZFŚS) oraz faktury potwierdzającej wydatek, o którym mowa w lit. e/.

 4. Kwota dofinansowania, po rozliczeniu przez Sekcję Socjalną, zostanie przekazana na rachunek bankowy pracownika wraz z wynagrodzeniem za pracę w najbliższym możliwym terminie, a od kwoty dofinansowania zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.

 5. Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z wycieczek udzielają pracownicy Sekcji Socjalnej: