21.04.2024 23:40
Statut Związku
STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

uchwalony dn. 5 stycznia 1997 r. wraz ze zmianami z dn. 3 lutego 1997 r., 14 marca 2000 r., 22 marca 2001 r., 18 lipca 2001 r. 26 marca 2002 r., 28 kwietnia 2011r., 22 maja 2015 r., 24 maja 2016 r., 25 września 2020 r.ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA


§ 1.
1. Tworzy się organizację zawodową pod nazwą ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. zwany dalej Związkiem.
2. Związek stosuje się do zasad wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w Ustawie o Związkach Zawodowych oraz w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i rozwijać będzie działalność w zakresie obrony praw i interesów pracowników, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
§ 2.
1. Siedzibą Związku są Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach.
2. Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują.

ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne


§ 3.
1. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej i gospodarczej.
§ 4.
Związek zrzesza:
1. Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, będących członkami Związku.
§ 5.
Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności:
1. Ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin. 2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Harmonizowanie działania pracodawców z interesami pracowników
4. Umacnianie rodziny oraz ochrony życia rodzinnego.
5. Szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.
6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
7. Wpływ na kształtowanie i realizowanie zadań społeczno–gospodarczych w celu pomnażania funduszu i jego sprawiedliwego podziału.
8. Kształtowanie aktywnej postawy działania dla przedsiębiorstwa i Ojczyzny.
9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

§ 6.
Związek realizuje swoje cele przez:
1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec pracodawcy, władz i organów administracji państwowej i gospodarczej oraz instytucji społecznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy, udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.
3. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawców w sprawach dotyczących praw i interesów pracobiorców , a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planów urlopów oraz dotyczących socjalno – bytowych i kulturalnych potrzeb załogi.
4. Współdziałanie ze Służbą Zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników.
5. Popieranie i wspieranie, rzeczowo i finansowo, inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, sportu i postępu technicznego.
6. Podejmowanie inicjatyw i współdziałanie z pracodawcami, organami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie rozwijania działalności kulturalno–oświatowej i tworzeniu warunków do wypoczynku po pracy.
7. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeb.
8. Zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu i przerostów administracyjnych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a. działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalno-Rentowymi (Kod PKD 67-20-Z),
b. ubezpieczenia pozostałe (Kod PKD 66-03-Z).
10. Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom.
11. Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy przedsiębiorstwa.
12. Zawieranie i wypowiadanie umów zbiorowych przedsiębiorstwa, wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie.
13. Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej.
14. Inicjowanie samopomocy członków związku.
15. Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących : życia ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz kluczowych decyzji o podziale dochodu przedsiębiorstwa, kierunkach inwestycji, podziale funduszu socjalnego, gospodarce mieszkaniowej, kształtowaniu płac oraz innych sprawach istotnych dla ludzi pracy .

§ 7.
Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:
1. Partnerskie współdziałanie z pracodawcami oraz organizacjami związkowymi, społecznymi i samorządowymi.
2. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych lub decyzji dotyczących spraw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych.
3. Rozwiązywania powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.
4. Zrzeszanie się w ogólnokrajowych organizacjach związkowych obejmujących swoim działaniem podobne grupy zawodowe.

§ 8.
1. W przypadkach powstania sporu zbiorowego pracowników, Związkowi przysługuje prawo organizowania i kierowania akcjami protestacyjnymi członków Związku a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowania strajku z zachowaniem przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych.

§ 9
1. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeśli pracownik zwróci się o taką pomoc .

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.


§ 10.
Członkami Związku mogą być :
1. Pracobiorcy wszystkich zawodów, bezrobotni, emeryci, renciści, oraz inne osoby dopuszczone przez prawo do tworzenia związków zawodowych jak również uczniów szkół przyzakładowych, szkół zawodowych świadczących prace lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub pracę nakładczą.
2. Pracownicy odchodzący na emerytury i renty oraz tracący zatrudnienie nie z własnej winy.
§ 11.
Członkostwo Związku ustaje w skutek:
1. Dowolnego wystąpienia, wyrażonego na piśmie.
2. Skreślenie z listy członków Związku następuje z przyczyny:
a) niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
b) wykluczenia ze Związku, na mocy uchwały Zarządu Związku.
3. Zgonu członka związku .
§ 12.
Członek Związku ma prawo :
1. Uczestniczyć we wszystkich ogólnych zebraniach Związku.
2. Wybierać i odwoływać członków władz Związku poprzez swoich delegatów oraz być wybieranym do tych władz.
3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swoich praw i interesów pracowniczych w razie naruszenia ich przez pracodawcę lub administrację państwową. W przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania wszelkich dostępnych mu środków obrony.
4. Otrzymywać od Związku pomoc finansową :
a) zasiłki przyznawane w przypadku pozostawania bez pracy w wyniku zwolnień nie z własnej winy. Wysokość zasiłku ustala Zarząd Związku w każdym przypadku indywidualnie.
b) zapomogi losowe. Wysokość w każdym przypadku ustala Zarząd indywidualnie.
5. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i Zarządu Związku, wnioskować o zmianę Zarządu lub odwołanie członka Zarządu z pełnionych funkcji.
6. Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach Zarządu Związku.
7. Brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
8. Występować z wnioskami i postulatami do Zarządu Związku.
9. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.
§ 13.
Członek Związku obowiązany jest:
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Zarządu oraz regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Brać czynny udział w pracach Związku.
3. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym.
4. Chronić własność zakładu pracy jako wspólne dobro wszystkich zatrudnionych w nich pracowników.
§ 14.
1. Za aktywną działalność związkową członek Związku może być wyróżniony nagrodami Związkowymi.
§ 15.
1. Za naruszenie postanowień statutu, uchwał Władz Związku oraz dyscypliny związkowej, mogą być stosowane wobec członków Związku następujące środki:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,
c) wykluczenie ze Związku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.
2. Organizacja Oddziałowa może na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy cofnąć mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów.
§ 16.
1. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.
2. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 7 dni od doręczenia odpisu uchwały .

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU


§ 17.
Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd Związku:
a) ścisły Zarząd Związku pochodzący z wyboru i składający się z:
- Przewodniczącego Związku,
- dwóch Vice Przewodniczących,
- dwóch członków Zarządu.
b) poszerzony Zarząd Związku, składający się z ścisłego Zarządu Związku uzupełniony o Przewodniczących Organizacji Oddziałowych.
3. Komisja Rewizyjna Związku, w składzie trzech osób.
4. Kadencja Władz Związku trwa 4 lata. Nie ogranicza się liczby kadencji.
5. Pod pojęciem „Zarząd” użytym w treści Statutu należy rozumieć Ścisły Zarząd zgodnie z ust. 2 pkt a.

STRUKTURA ZWIĄZKU


§ 18.
1. Oddziałowe Organizacje Związkowe, jako podstawowe ogniwa Związku, w poszczególnych zakładach produkcyjnych, reprezentowane przez Zarząd składający się z Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Zakładowa Organizacja Związkowa, składająca się z Oddziałowych Organizacji Związkowych, posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez Zarząd Związku.
§ 19.
1. Uchwały Władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy braku takiej większości decyduje głos Przewodniczącego Zebrania lub Związku. Uchwały są prawomocne przy obecności przynajmniej 50 % członków władz, a w przypadku Walnego Zebrania Delegatów, przy obecności quorum.
2. Wszystkie władze Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować swoich członków o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.
§ 20.
1. Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów odbywają się w Oddziałowych Organizacjach Związkowych, spośród członków tych organizacji, w ilości 1 delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków Oddziałowej Organizacji Związkowej. Wybory odbywają się na demokratycznych zasadach:
a) w sposób tajny,
b) imiennie na poszczególnych kandydatów,
c) przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
d) w warunkach epidemicznych można przeprowadzić wybory korespondencyjne za zgodą poszerzonego Zarządu.
2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na demokratycznych zasadach:
a) w sposób tajny,
b) imiennie na poszczególnych kandydatów,
c) przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
3. Do władz Związku wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 50 % oddanych ważnych głosów.
a) kandydaci, którzy nie otrzymali 50% ważnie oddanych głosów wybierani są w drugiej turze głosowania zwykłą większością głosów.
4. Wiceprzewodniczącymi zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.
§ 21.
Członek władz zobowiązany jest:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach władz Związku.
2. Reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag i propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia Zarządu Związku.
3. Składać członkom Związku rzeczowe wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.
§ 22.
1. Członkowie Zarządu mogą być odwoływani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.
2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
3. Decyzja o ewentualnym odwołaniu z zajmowanej funkcji członka władz związku winna być podjęta po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 23.
Mandat członka Zarządu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
1. Ustania członkostwa w Związku.
2. Rezygnacji z mandatu.
3. Odwołania w trybie § 22 Statutu.
4. Niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż pół roku.
5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku do stanu poniżej 50 % składu przeprowadza się wybory uzupełniające.

Walne Zebranie Delegatów


§ 24.
1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku.
3. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci z głosem decydującym. W Zebraniu mogą brać udział członkowie związku bez prawa głosu decydującego.
4. Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania zebrania sprawozdawczego jeden raz w roku.
§ 25.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
a) ustalenie programu działania Związku,
b) uchwalenie Statutu oraz zmian Statutu Związku,
c) ustalanie struktury organizacyjnej Związku,
d) uchwalanie przystąpienia do lub wystąpienia Związku z ogólnokrajowych organizacji związkowych,
e) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) wybieranie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
g) określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, jej podziału oraz zatwierdzanie budżetu Związku,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów,
i) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu dotyczących tych członków,
j) decydowanie o rozwiązaniu Związku,
k) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie lub odmawianie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium.
2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.
3. Walne Zebranie Delegatów jest władne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 delegatów w terminie I lub co najmniej 50 % w terminie II.
§ 26.
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 Delegatów.
2. Jeżeli Zarząd Związku na pisemny wniosek 1/3 delegatów nie zwoła Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, wówczas zwołuje je Komisja Rewizyjna w terminie bezzwłocznym.

Zarząd Związku


§ 27
1. Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
a) realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów,
b) reprezentuje interesy członków Związku wobec pracodawców, organów administracji państwowej, gospodarczej oraz organizacji i instytucji społecznych.
c) zwołuje Walne Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów. Termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości delegatom nie później niż na dwa tygodnie przed data rozpoczęcia obrad. W przypadku Zebrania Nadzwyczajnego wiadomość taką podaje w trybie możliwie pilnym,
d) uchwala budżet Związku,
e) zarządza majątkiem Związku,
f) powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe,
g) przyznaje zasiłki i udziela pomocy finansowej członkom,
h) podejmuje uchwały o wykluczeniu ze Związku.
2. Zarząd Związku w poszerzonym składzie zbiera się w miarę potrzeb, w celu podjęcia decyzji w sprawach większej wagi, nie związanej z bieżącą działalnością Związku, w tym również celem ogłoszenia odpowiednich form protestu ze strajkiem włącznie.
3. Do kompetencji poszerzonego Zarządu należy ustalanie wysokości składek członkowskich. 4. Prawo głosu na posiedzeniach poszerzonego zarządu przysługuje przewodniczącemu danej organizacji oddziałowej. W przypadku nie brania udziału przez przewodniczącego organizacji oddziałowej w posiedzeniu poszerzonego zarządu, prawo głosu przysługuje wiceprzewodniczącemu tej organizacji oddziałowej, który zostanie imiennie wskazany zarządowi związku przez przewodniczącego tej organizacji oddziałowej
§ 28.
1. Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu.

Komisja Rewizyjna


§29.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał związkowych a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.
2. Przekładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności.
3. Ocena projektów, preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.
4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd.
§ 30.
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 2. Posiedzenia Komisji odbywają się zależni od potrzeb.
§ 31. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ V
STRAJK


§ 32.
1. Kwestie dotyczące przygotowań do strajku, postępowania ugodowego, organizacji i przebiegu strajku reguluje Ustawa o Związkach Zawodowych.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK ZWIĄZKU


§ 33.
1. Majątek Związku powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z dotacji, darowizn i zapisów,
c) z dochodów z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych,
d) z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.
2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów Finansowych.
§ 34.
1. Majątek Związku przeznaczony jest na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej Związku oraz inną jego działalność statutową.
§ 35.
1. Podstawą działalności finansowej władz Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
2.Budżet uchwala się na okres jednego roku.
3.Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
4.Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.
§ 36.
1. Za zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponosi odpowiedzialność Zarząd Związku.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.

Rozwiązanie Związku i likwidacja jego majątku.


§ 37.
1. Rozwiązanie Związku następuje na mocy art.17. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Delegatów o rozwiązaniu Związku.
§ 38.
1. Decyzję o likwidacji majątku Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Związku. Majątek Związku przekazuje się na cele charytatywne.

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony na zebraniu Założycielskim Związku w dniu 5 stycznia 1997 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi na zebraniu w dniu 3 lutego 1997 r., 14 marca 2000 r., 22 marca 2001 r., 18 lipca 2001 r., 26 marca 2002 r., 28 kwietnia 2011 r, 22 maja 2015 r., 24 maja 2016 r., 25 września 2020 r.
Wygenerowano w sekund: 0.06 30,321,728 unikalnych wizyt