05.03.2024 07:27
Komunikaty prywatyzacyjne

Zaproszenie do nabycia akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach

Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.
Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do nabycia akcji spółki:

Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem od Skarbu Państwa do 9 686 248 (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć dwieście czterdzieści osiem) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda (dalej:„Akcje”), należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 50,67 %, nie mniej niż 1 911 500 (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset ) akcji, stanowiących 10 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 - 110 Puławy, (dalej: „Spółka”). Niniejsza oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ceny sprzedaży, co najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) do niniejszej oferty publicznej nabycia akcji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.

Zainteresowani nabyciem akcji oraz Skarb Państwa na okoliczność ustalania warunków na jakich może dojść do skutku umowa sprzedaży akcji, stosować się będą, w związku z art. 129 ustawy o ofercie publicznej, do procedury określonej w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz do treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z Nr 34, poz. 264, z późn. zm.) w zakresie publicznego zaproszenia do negocjacji.

Zainteresowanym podmiotom (dalej: „Potencjalny Inwestor"), które w terminie od dnia 17 maja 2010 roku do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki, zgłoszą zainteresowanie zakupem Akcji, po spełnieniu wymogów, o których mowa poniżej, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Zakładów Chemicznych Puławy S.A. (dalej: „Memorandum"), na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej nie będące dokumentem informacyjnym o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, zawierające zestawienie podstawowych jawnych informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

Przed uzyskaniem Memorandum osoby zgłaszające zainteresowanie nabyciem powinny przedstawić dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, na podstawie stosownych rejestrów i ewidencji lub odpowiednie dokumenty korporacyjne, które zawierają informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora wraz z oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, iż dane w przedstawionych dokumentach są aktualne i nie uległy zmianie, ponadto wymaga się podpisania w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie dochowania poufności”.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem Akcji należy kierować do: Banku Zachodniego WBK S.A., Obszar Rynków Kapitałowych, ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, IV piętro, od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 tel.. +48 22 586 80 17, fax.. + 48 22 586 80 35 Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są:

Przedmiotem negocjacji będzie cena za nabywane akcje. Minister Skarbu Państwa oczekuje również przedstawienia programu rozwoju Spółki.

Przejście praw z akcji nastąpi w innym trybie (art. 72 ustawy o ofercie publicznej) niż negocjacje, o ile będzie on wymagany przepisami bezwzględnie obowiązującymi.


W trybie art. 72 ustawy o ofercie publicznej może nastąpić sprzedaż Akcji również na rzecz podmiotu nieuczestniczącego w procedurze prowadzonej wskutek niniejszego zaproszenia bez żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa, zgłoszonych przez uczestnika, który odpowiedział na niniejsze ogłoszenie.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia Akcji przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6,00-522 Warszawa, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I, (pok. 477). Na kopercie należy umieścić napis:
„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie akcji Spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A.- Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej w terminie do dnia 30 lipca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie dochowania poufności" i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia Akcji.

Zaproszenie do nabycia akcji spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach

Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.
Minister Skarbu Państwa

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do nabycia akcji spółki:

Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem od Skarbu Państwa do 44 556 840 (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt sześć osiemset czterdzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda (dalej:„Akcje”), należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 59,41%, nie mniej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, stanowiących 10 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72 - 010 Police, (dalej: „Spółka”). Niniejsza oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ceny sprzedaży, co najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) do niniejszej oferty publicznej nabycia akcji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.

Zainteresowani nabyciem akcji oraz Skarb Państwa na okoliczność ustalania warunków na jakich może dojść do skutku umowa sprzedaży akcji, stosować się będą, w związku z art. 129 ustawy o ofercie publicznej, do procedury określonej w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz do treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z Nr 34, poz. 264, z późn. zm.) w zakresie publicznego zaproszenia do negocjacji

Zainteresowanym podmiotom (dalej: „Potencjalny Inwestor"), które w terminie od dnia 17 maja 2010 roku do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki, zgłoszą zainteresowanie zakupem Akcji, po spełnieniu wymogów, o których mowa poniżej, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Zakładów Chemicznych Police S.A. (dalej: „Memorandum"), na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej nie będące dokumentem informacyjnym o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, zawierające zestawienie podstawowych jawnych informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

Przed uzyskaniem Memorandum osoby zgłaszające zainteresowanie nabyciem powinny przedstawić dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, na podstawie stosownych rejestrów i ewidencji lub odpowiednie dokumenty korporacyjne, które zawierają informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora wraz z oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, iż dane w przedstawionych dokumentach są aktualne i nie uległy zmianie, ponadto wymaga się podpisania w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie dochowania poufności”.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem Akcji należy kierować do: Banku Zachodniego WBK S.A., Obszar Rynków Kapitałowych ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, IV piętro, od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00, , tel. +48 22 586 80 17, fax. +48 22 586 80 35 Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są:

Przedmiotem negocjacji będzie cena za nabywane akcje. Minister Skarbu Państwa oczekuje również przedstawienia programu rozwoju Spółki

Przejście praw z akcji nastąpi w innym trybie (art. 72 ustawy o ofercie publicznej) niż negocjacje, o ile będzie on wymagany przepisami bezwzględnie obowiązującymi.


W trybie art. 72 ustawy o ofercie publicznej może nastąpić sprzedaż Akcji również na rzecz podmiotu nieuczestniczącego w procedurze prowadzonej wskutek niniejszego zaproszenia bez żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa, zgłoszonych przez uczestnika, który odpowiedział na niniejsze ogłoszenie.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia Akcji przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6,00-522 Warszawa, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I, (pok. 477). Na kopercie należy umieścić napis:
„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie akcji Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.- Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej w terminie do dnia 30 lipca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie dochowania poufności" i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia Akcji.

Komentarze
#1 | Slawomir Wrega dnia 24.06.2010 23:01:25
Pierwszego Lipca do ZAP przyjedzie Wiceminister Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz. Chce rozmawiać ze związkami zawodowymi o prywatyzacji firmy. Spotkanie zaplanowano na godz. 9.30.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Slawomir Wrega
05.03.2024 05:49
Związki zawodowe nie zarządzają przedsiębiorstwem,
robi to zarząd. Zarząd jest organem kolegialnym, każdą decyzję podejmuje wspólnie.

superpracus
04.03.2024 21:16
od czego są te związki . nic nie wiedzą, w niczym nie pomagają, nic nie potrafią ugrać dla pracownika?

Slawomir Wrega
04.03.2024 18:06
Tak, nadzorujący produkcję z ramienia zarządu Andrzej Skwarek.

Fanzmian
04.03.2024 14:52
Czy wiadomo co z kapro ? Ktoś ma jakieś informacje na ten temat?

Andrzej By
03.03.2024 11:32
Następny co strzela kulą w płot.Jak ty pracujesz tak jak tu strzelasz to jesteś straszny partacz

Najlepszy ZZ czlonek
03.03.2024 11:09
O ho obudzil sie po sobocie zaczyna na kacu swoje madrosci Grin

Andrzej By
03.03.2024 09:21
Heniu jak chcesz oceniać moje wypowiedzi to najpierw naucz się czytać ze zrozumieniem

Andrzej By
02.03.2024 12:19
jestem grubo pod kreską, znacznie zaniżam tą średnią.Jeżeli jesteś typowym Polakiem to to razem wypijamy po 5 litrów czystego alkoholu

heniek
02.03.2024 12:06
Średnio statystyczny Polak wypija rocznie prawie 10 l czystego alkoholu a ty Andrzeju jesteś pod czy wysoko nad tą kreską bo codziennie takie mundrości

Andrzej By
02.03.2024 11:50
średnia arytmetyczna to przeżytek , trzeba liczyć średnią ważoną

heniek
02.03.2024 11:24
,,Stajemy okoniem" i na razie tylko taka kara za nieposłuszeństwo na razie bo na wschodzie te kary są bardziej dotkliwe a to tylko przez granicę

Marcin73
02.03.2024 11:17
Ale wąskie grono tak się tam ładnie urządziło, że i za 10 lat najniższa krajowa im nie zagrozi. Od lipca tylko 500zl różnicy od 4 kat. Czyli od większości na zakładzie

Marcin73
02.03.2024 11:15
Przez 8 lat wdrożyli tylko tabele, która w momencie wejścia w życie była dla dołów już nieaktualna i krzywdząc.

Marcin73
02.03.2024 11:12
Chyba czas na bardziej radykalne działania i to bez pomocy obecnych władz wszystkich ZZ. Bo grają ewidentnie w swoje gierki a pracownikom moooże coś skapnie alb i nie.

Marcin73
02.03.2024 11:10
O krzyczeniu i tych pismach 100 % racji. Tylko dlaczego nikt "nas" nie słucha od 8 lat. Może przekazujacy są nie halo.

Wygenerowano w sekund: 0.44 30,177,734 unikalnych wizyt