05.03.2024 08:16
Sprawozdanie Zarządu ZZPRC
Związkowe

 

Sprawozdanie obejmuje okres od XVI Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2011 r. W okresie sprawozdawczym w ścisłym zarządzie związku pracowali: Sławomir Wręga, Ryszard Szubstarski, Krzysztof Bohdan, Marek Goldsztejn oraz Andrzej Krakowiak.

Funkcję przewodniczących i wiceprzewodniczących oddziałowych organizacji związkowych pełnili:

Zakład Elektrociepłowni
Franciszek Klepacki – przewodniczący
Krzysztof Szymański – wiceprzewodniczący
Piotr Król – wiceprzewodniczący

Zakład Nawozów
Edward Chrzanowski – przewodniczący
Henryk Piecyk – wiceprzewodniczący

Zakład Melaminy
Mariusz Wróblewski – przewodniczący
Antoni Teodorowicz – wiceprzewodniczący
Jacek Nowacki – wiceprzewodniczący

Zakład Kaprolaktamu
Witold Głos – przewodniczący
Jacek Frycz – wiceprzewodniczący
Marek Goldsztejn - wiceprzewodniczący

Zakład Amoniaku
Marek Kozieł – przewodniczący
Artur Dudkowski – wiceprzewodniczący

Wydział Laboratoriów
Wiesław Gabrielski – przewodniczący
Bogdan Madej – wiceprzewodniczący
Edyta Dobosz – wiceprzewodnicząca
Weronika Wolska – wiceprzewodnicząca

Wydział Pakowni
Wiesław Wydra – przewodniczący
Ryszard Czarnecki – wiceprzewodniczący
Andrzej Guz – wiceprzewodniczący
Paweł Kusyk – wiceprzewodniczący

Wewnętrzna Służba Ochrony
Andrzej Nogal – przewodniczący

CTL KOLZAP
Zbigniew Matysiak – przewodniczący

Koło Związkowe
Zbigniew Cieślak – przewodniczący
Krzysztof Kamola – wiceprzewodniczący

DW „Jawor”
Iwona Sikora – przewodnicząca
Krystyna Błaszczyk – wiceprzewodnicząca

W Komisji Rewizyjnej związku pracowali: Stanisław Kosiewski, Krzysztof Cyfra i Jerzy Tokarzewski.

W Komisji Socjalnej pracowali: Maria Rzeszut i Przemysław Mirończuk.

W Komisji Mieszkaniowej pracowali: Maria Rzeszut, Edyta Dobosz i Jerzy Tokarzewski.

W Komisji Płacowej pracowali: Marek Goldsztejn, Ryszard Szubstarski i Krzysztof Bohdan.

W Komisji BHP pracował Marek Goldsztejn.

Z ramienia naszej organizacji związkowej w Radzie Pracowników pracowały: Alicja Owczarz i Maria Rzeszut.

W omawianym okresie odbyły się dwa posiedzenia Poszerzonego Zarządu oraz dwadzieścia osiem posiedzeń Ścisłego Zarządu. Przez ostatni rok prace zarządu związku koncentrowały się m.in. na działaniach związanych z planowaną prywatyzacją Zakładów Azotowych „Puławy”, a także w obszarze płac, zaopatrzenia załogi w spełniającą wymogi bezpieczeństwa odzież roboczą i ochronną.

PŁACE I NOWY TARYFIKATOR
Od 1 stycznia br. uruchomione zostały 4-procentowe podwyżki dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA. Nie towarzyszyło im rozszerzenie tabeli płac, tak więc mimo że skromnie to jednak środki te przyczyniły do wdrożenia obowiązującego w firmie taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy. Również od 1 stycznia dodatki zmianowe wzrosły do kwot: 926,70 zł i 706,10 zł. Przez większą część roku trwały prace nad nowym taryfikatorem kwalifikacyjnym stanowisk pracy, a dokładniej – nad hierarchią tych stanowisk. Prowadziła je wynajęta firma – PSI Meritum przy współpracy zespołu konsultacyjnego, w którego pracach uczestniczyli również nasi przedstawiciele. Prace rozpoczęły się od metodologii i wyceny. Nie określono zakresu zadań dla wynajętej firmy, m.in. nie ustalono, kto podejmie decyzje o ilości kategorii w nowej tabeli oraz o rozpiętości płac. Nie zakończono również porozumieniem sporu o charakter dodatku zmianowego. Mimo wcześniejszych ustaleń przedstawiciele PSI Meritum nie zapoznali zespołu konsultacyjnego z wyceną punktową wartościowanych stanowisk, co uniemożliwiło jakąkolwiek kontrolę procesu hierarchizacji. To wszystko doprowadziło do opracowania hierarchizacji stanowisk niemożliwej do zaakceptowania przez ponad 90 proc. załogi – tylu zatrudnionych bowiem degraduje się o jedną, dwie lub trzy kategorie w stosunku do obowiązujących. Zyskuje jedynie grupa około 200 osób, posiadających już maksymalne stawki w grupach docelowych. Dlatego pod nową hierarchią zabrakło podpisu przedstawicieli naszej organizacji związkowej.

PRYWATYZACJA – SPÓŁKA PRACOWNICZA
15 lipca 2010 r. powstała w Zakładach Azotowych „Puławy” spółka pracownicza. Mogli do niej przystąpić pracownicy zakładów – byli i obecni, a także renciści i emeryci. 30 listopada Spółka Pracownicza Chemia-Puławy złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa wiążącą ofertę zakupu 50,7 proc. akcji Zakładów Azotowych Puławy. Z kolei na początku bieżącego roku spółka pracownicza „Chemia-Puławy” złożyła ministrowi skarbu państwa uzupełnienie wiążącej oferty na zakup Zakładów Azotowych „Puławy” SA, bowiem w połowie grudnia 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa wezwało inwestorów zainteresowanych kupnem akcji Puław i Polic do uzupełnienia ofert do 11 stycznia 2011 roku.
Do czasu złożenia uzupełnienia zarząd spółki przyjął uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy do 117,5 tys. zł. Zwiększyła się także liczba udziałowców spółki. Obecnie Chemia-Puławy posiada 617 wspólników, z czego 59 osób posiada po 1 udziale spółki, a 558 osób po 2 udziały. Na terenie powiatu puławskiego nie ma drugiej firmy z taką liczbą współwłaścicieli. 14 stycznia Polska Agencja Prasowa opublikowała komunikat, w którym resort skarbu informuje o decyzji zamknięcia postępowania dotyczącego sprzedaży Zakładów Azotowych w Puławach oraz Zakładów Chemicznych w Policach bez rozstrzygnięcia. Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz powiedział, że taka decyzja była rekomendowana przez doradcę prywatyzacyjnego. Po analizie ofert wiążących i ich uzupełnieniu ministerstwo doszło do wniosku, że proces ten w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz wewnętrznych w tych spółkach należy zakończyć.

Obecnie spółka pracownicza przygotowuje się do udziału w kolejnym postępowaniu zbycia przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji Zakładów Azotowych „Puławy” SA.

UBRANIA ROBOCZE
W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy działania zmierzające do poprawy systemu zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną i roboczą. Zgodnie z umową tzw. rentalu z 12 listopada 2010 r. między Zakładami Azotowymi Puławy a spółką CRL z Radomia dotyczącą najmu i serwisu odzieży roboczej oraz szaf odzieżowych rozpoczęła się ostatnia faza prac związanych z mierzeniem pracowników, dostarczaniem szaf i samej odzieży. Dokonano pomiaru pracowników, trwa dostawa szafek do poszczególnych zakładów. Miejmy nadzieje, że nasze wieloletnie boje o zapewnienie pracownikom bezpiecznej odzieży przyniosą oczekiwany efekt już w najbliższym czasie.

ZMIANY W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Z początkiem 2011 roku wszedł w życie nowy „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zakładowe organizacje związkowe w uzgodnieniu z pracodawcą wprowadziły kilka zasadniczych zmian dostosowując zasady przyznawania świadczeń do zapisów obowiązującej ustawy. I tak: w miejsce dotychczasowych trzech świadczeń tj.: dofinansowania zakupu wypoczynku na indywidualne zamówienie pracownika, wczasów turystycznych i bonów towarowych wydawanych np. z okazji świąt, powstało nowe świadczenie nazwane dofinansowaniem do indywidualnego wypoczynku pracowników. Jest ono uzależnione od dochodu i wynosi 800 zł oraz 1000 zł. Wprowadzona została też nowa procedura występowania, przyznawania i wypłaty tego świadczenia. Wiele kontrowersji wzbudziło wykreślenie z regulaminu bonów towarowych wydawanych pracownikom. Była to trudna decyzja, ale niestety konieczna.

OBSŁUGA PRAWNA
Współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych „Jurałowicz, Herman i Wspólnicy” z Poznania. Kancelaria prowadzi sprawy naszych członków dotyczące stosunku pracy w sądach pracy. W minionym okresie otrzymaliśmy kilkanaście opinii prawnych na piśmie i kilkadziesiąt konsultacji telefonicznych. Prawnicy kancelarii przygotowali i prowadzili siedem spraw przed sądem pracy.
Ponadto od 7 lat współpracujemy z Kancelarią Adwokacką – adwokat Rafał Bochniarz, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne i pisze pisma procesowe. Od 16 października ub. roku dodatkowo występuje w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu:
· prawa cywilnego (prawo osobowe, prawo rzeczowe, prawo kontraktowe, prawo spadkowe, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające),
· prawa karnego i wykroczeniowego oraz z zakresu prawa karnego wykonawczego,
· prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli,
· prawa administracyjnego (z wyjątkiem spraw celnych i podatkowych), na terenie powiatu puławskiego, ryckiego, opolskiego i zwoleńskiego.

Ponadto występuje przed organami władzy publicznej przed: Sądem Apelacyjnym w Lublinie, Sądem Okręgowym w Lublinie (I Wydział Cywilny, II Wydział Cywilny – Odwoławczy, III Wydział Cywilny – Rodzinny). Obecnie adwokat Rafał Bochniarz prowadzi przed sądami 17 spraw. Pięć kolejnych już zakończył. Adwokat przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00. Zainteresowanie usługami prawnymi jest duże – przeciętnie korzystają z nich dwie osoby dziennie.

POLITYKA INFORMACYJNA
W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy wydawanie informatora „Nadchodzą Zmiany”. Prowadziliśmy stronę internetową związku z otwartym forum dyskusyjnym.

RAPORT O STANIE ZWIĄZKU
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ZAP jest członkiem Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. Centrala ta zrzeszona jest z kolei w konfederacji – Forum Związków Zawodowych. Mamy swoich przedstawicieli we władzach obydwu tych central związkowych.
Czynnie uczestniczymy w gremiach dialogu społecznego wszystkich szczebli: od Powiatowej Rady Zatrudnienia przez radę wojewódzką, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego po zespoły problemowe i branżowe Trójstronnej Komisji.

ZZPRC liczy obecnie 1200 członków, z których 225 to emeryci.

 

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Slawomir Wrega
05.03.2024 05:49
Związki zawodowe nie zarządzają przedsiębiorstwem,
robi to zarząd. Zarząd jest organem kolegialnym, każdą decyzję podejmuje wspólnie.

superpracus
04.03.2024 21:16
od czego są te związki . nic nie wiedzą, w niczym nie pomagają, nic nie potrafią ugrać dla pracownika?

Slawomir Wrega
04.03.2024 18:06
Tak, nadzorujący produkcję z ramienia zarządu Andrzej Skwarek.

Fanzmian
04.03.2024 14:52
Czy wiadomo co z kapro ? Ktoś ma jakieś informacje na ten temat?

Andrzej By
03.03.2024 11:32
Następny co strzela kulą w płot.Jak ty pracujesz tak jak tu strzelasz to jesteś straszny partacz

Najlepszy ZZ czlonek
03.03.2024 11:09
O ho obudzil sie po sobocie zaczyna na kacu swoje madrosci Grin

Andrzej By
03.03.2024 09:21
Heniu jak chcesz oceniać moje wypowiedzi to najpierw naucz się czytać ze zrozumieniem

Andrzej By
02.03.2024 12:19
jestem grubo pod kreską, znacznie zaniżam tą średnią.Jeżeli jesteś typowym Polakiem to to razem wypijamy po 5 litrów czystego alkoholu

heniek
02.03.2024 12:06
Średnio statystyczny Polak wypija rocznie prawie 10 l czystego alkoholu a ty Andrzeju jesteś pod czy wysoko nad tą kreską bo codziennie takie mundrości

Andrzej By
02.03.2024 11:50
średnia arytmetyczna to przeżytek , trzeba liczyć średnią ważoną

heniek
02.03.2024 11:24
,,Stajemy okoniem" i na razie tylko taka kara za nieposłuszeństwo na razie bo na wschodzie te kary są bardziej dotkliwe a to tylko przez granicę

Marcin73
02.03.2024 11:17
Ale wąskie grono tak się tam ładnie urządziło, że i za 10 lat najniższa krajowa im nie zagrozi. Od lipca tylko 500zl różnicy od 4 kat. Czyli od większości na zakładzie

Marcin73
02.03.2024 11:15
Przez 8 lat wdrożyli tylko tabele, która w momencie wejścia w życie była dla dołów już nieaktualna i krzywdząc.

Marcin73
02.03.2024 11:12
Chyba czas na bardziej radykalne działania i to bez pomocy obecnych władz wszystkich ZZ. Bo grają ewidentnie w swoje gierki a pracownikom moooże coś skapnie alb i nie.

Marcin73
02.03.2024 11:10
O krzyczeniu i tych pismach 100 % racji. Tylko dlaczego nikt "nas" nie słucha od 8 lat. Może przekazujacy są nie halo.

Wygenerowano w sekund: 0.35 30,177,816 unikalnych wizyt