12,099,669 unikalnych wizyt
Projekt regulaminu premiowania
Z Firmy
 1. PRZEPISY OGÓLNE.

  1. Pracownikowi może zostać przyznana premia uznaniowa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Premia uznaniowa ma charakter motywacyjny i wypłacana jest z tworzonego na ten cel Funduszu premiowego.

 3. Użyte w niniejszym Regulaminie premiowania niżej wymienione określenia oznaczają:

a/ „zysk netto” – wartość zysku netto wskazanego w raporcie okresowym, do publikowania którego Spółka jest zobowiązana w związku z uczestnictwem w obrocie giełdowym;

b/ „fundusz wynagrodzeń zasadniczych” – suma obowiązujących na podstawie umów o pracę miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg. stanu na ostatni dzień ostatniego miesiąca kwartału, za który naliczana jest premia, z tym że z naliczenia wyłącza się pracowników przebywających w tym dniu na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub rehabilitacyjnym.

 

 

 1. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU PREMIOWEGO.

 

 1. Fundusz premiowy tworzony jest w okresach kwartalnych.

 2. Wysokość funduszu premiowego za dany kwartał uzależniona jest od wysokości zysku netto wypracowanego przez Spółkę za ten kwartał i wynosi odpowiednio:

 1. Jeżeli zysk netto za dany kwartał jest wyższy niż 100 mln PLN – fundusz premiowy za ten kwartał tworzony jest w wysokości 20% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych;

 2. Jeżeli zysk netto za dany kwartał wynosi pomiędzy 100 mln PLN (jest równy bądź niższy) a 25 mln PLN (jest wyższy) – fundusz premiowy za ten kwartał tworzony jest w wysokości 15% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych;

 3. Jeżeli zysk netto za dany kwartał wynosi pomiędzy 12,5 mln PLN (jest równy bądź wyższy) a 25 mln PLN (jest równy bądź niższy) – fundusz premiowy za ten kwartał tworzony jest w wysokości 7,5% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych;

 4. Jeżeli zysk netto za dany kwartał jest niższy niż 12,5 mln PLN fundusz premiowy za ten kwartał nie jest tworzony.

 

(powyższe warunki można zawrzeć w poniższej tabelce, w zależności od tego co będzie bardziej czytelne)

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę za dany kwartał

Wysokość funduszu premiowego za dany kwartał

Zysk netto > 100 mln PLN

20% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych

Zysk netto pomiędzy 100 mln PLN a 25 mln PLN

15% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych

Zysk netto pomiędzy 12,5 mln PLN a 25 mln PLN

7,5% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych

Zysk netto < 12,5 mln PLN

Brak funduszu premiowego

 

 1. Podziału funduszu premiowego pomiędzy poszczególnymi Pionami i komórkami podległymi bezpośrednio Zarządowi (zwanymi dalej jednostkami organizacyjnymi), dokonuje się proporcjonalnie do udziału sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników danej jednostki organizacyjnej w ogólnej sumie funduszu premiowego na dany kwartał.

 2. Osobami odpowiedzialnymi za podział funduszu premiowego w ramach danego pionu na komórki organizacyjne istniejące w ramach jednostek organizacyjnych są:

a) Dyrektorzy – w odniesieniu do bezpośrednio podległych im komórek organizacyjnych;

b) Kierownicy komórek organizacyjnych – w odniesieniu do bezpośrednio podległych im komórek organizacyjnych, w ramach puli środków przyznanej przez Dyrektora zgodnie z postanowieniami punktu 5 a).

 1. Wypłata premii za dany kwartał nastąpi najpóźniej w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc następny po dacie publikacji raportu okresowego zawierającego informację o zysku netto za ten kwartał.

 

 

ZASADY USTALANIA PREMII INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKA.

 

1. Osobami decydującymi o przyznaniu i wysokości indywidualnej premii w ramach puli środków ustalonej zgodnie z postanowieniami punktu II oraz o dalszym podziale środków (dalej „dysponenci środków”) są:

a) właściwi członkowie Zarządu – w odniesieniu do podległych im Dyrektorów oraz bezpośrednio podległych im pracowników;

b) Dyrektorzy – w odniesieniu do pracowników bezpośrednio im podległych;

c) Kierownicy komórek organizacyjnych – w odniesieniu do bezpośrednio podległych im pracowników, z zastrzeżeniem, że głównym oceniającym i wnioskującym o wysokości indywidualnej premii dla pracownika jest jego bezpośredni przełożony (np. mistrz);

2. Dysponenci środków oraz bezpośredni określając indywidualną kwotę premii dla pracownika powinni przestrzegać następujących zasad:

1/ premia powinna posiadać charakter motywacyjny;

2/ wysokość premii dla danego pracownika powinna być uzależniona od wyniku oceny pracownika dokonanej zgodnie z pkt.3;

3/ kwota premii indywidualnej powinna być zmniejszona proporcjonalnie do długości trwania nieobecności pracownika w danym kwartale, za wyjątkiem korzystania w tym okresie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz ze zwolnień z obowiązku świadczenia pracy określonych w art. 45 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (tzw. urlopy okolicznościowe).

4/ premia za dany kwartał nie przysługuje pracownikom, którzy w kwartale za który wypłacana jest premia objęci byli obowiązująca od 1 grudnia 2006 roku Procedurą dotycząca postępowania z pracownikami, którzy wchodzili, przebywali lub wychodzili z terenu Z.A. Puławy” S.A. będąc po spożyciu alkoholu lub którzy wynosili lub wywozili bez zezwolenia jakikolwiek przedmioty i materiały stanowiące własność Z.A.”Puławy” S.A.

5/ przełożony jest zobowiązany do poinformowania pracownika o uzyskanej wysokości premii za dany kwartał oraz wyjaśnienia podstaw swojej decyzji.

3. Przełożony, dla celów określenia indywidualnej premii dla pracownika zobowiązany jest do dokonania oceny pracowników biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a/ umiejętności zawodowe – przygotowanie teoretyczne do pracy na stanowisku, znajomość technik, instrukcji i procedur dla potrzeb stanowiska i sytuacji; dążenie do podnoszenia kwalifikacji; samokształcenia;

b. wyniki pracy – sumienność w wykonywaniu zadań, rzetelność, staranność, dokładność, terminowość i jakość wykonywanej pracy, reagowanie na nieprawidłowości;

c. organizowanie pracy – rozplanowanie i zorganizowanie pracy własnej, przewidywanie problemów i trudności, wykorzystanie czasu pracy, wykorzystanie środków pracy dla realizacji zadań;

d. współpraca w zespole – umiejętność współpracy w zespole, reakcja na potrzeby współpracowników, stosunek do przełożonego, podejście do poleceń przełożonego, zachowanie w sytuacjach konfliktowych, etyka zawodowa;

e. samodzielność – umiejętność samodzielnego realizowania zadań i ustalania odpowiednich priorytetów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność wykorzystywania przyznanych uprawnień;

f. inicjatywność – inspirowanie usprawnień i nowych sposobów ułatwiających realizację zadań, otwartość na zmiany;

g. odpowiedzialność, niezawodność – odpowiedzialność za podjęte działania, obowiązkowość, dyspozycyjność, przestrzeganie przepisów, procedur obowiązujących w danym obszarze oraz w Spółce, jak też regulaminów obowiązujących w Spółce;

h. inne, specyficzne dla danej jednostki/komórki.

 

Ocena pracownika powinna zostać dokonana w oparciu o ww. kryteria wg skali 1-4, gdzie:

1 – oznacza pracownika nie spełniającego oczekiwań pracodawcy co do ilości i jakości świadczonej pracy

2 – oznacza pracownika częściowo spełniającego oczekiwania pracodawcy co do ilości i jakości świadczonej pracy

3 – oznacza pracownika w pełni spełniającego oczekiwania pracodawcy co do ilości i jakości świadczonej pracy

4 – oznacza pracownika przewyższającego oczekiwania pracodawcy co do ilości i jakości świadczonej pracy

Powyższa ocena dokonywana jest wyłącznie w celu określenia wysokości indywidualnej premii dla pracownika za dany kwartał i nie może być podstawą podejmowania jakichkolwiek innych działań w stosunku do pracownika. Prawo do informacji o ocenie ma wyłącznie pracownik, jego przełożeni oraz Pion Personalny, ocena nie może być w żaden sposób upubliczniona.

 

 1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

 

 1. Regulamin premiowania wchodzi w życie z dniem wprowadzenia jego zapisów do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z 22 marca 2006 roku, z tym że dopuszcza się uruchomienie pierwszej premii płatnej na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu za trzeci kwartał roku obrotowego 2011/2012.

 2. Po rocznym okresie obowiązywania niniejszego regulaminu strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dokonają oceny jego funkcjonowania.

 

Komentarze
#1 | Marek-ZZPRC dnia 19.06.2012 11:20:53
Pytaj tych którzy prosili.
#2 | Marek-ZZPRC dnia 19.06.2012 11:30:09
ZZPRC nie był proszony o podpisanie się pod tym pismem i co oczywiste my nie dostaniemy na nie nasze pismo odpowiedzi. Skąd mam więc wiedzieć czy jest jakakolwiek odpowiedź. Czy jasno się wyraziłam?
#3 | Marek-ZZPRC dnia 20.06.2012 08:46:21
mam rozumieć że nie ma uwag do Regulaminu.
#4 | dziadek dnia 20.06.2012 11:25:09
ddreporter - pamiętasz wyśmiany wniosek zzprc o pięć tysięcy? to nie jest obrażanie się, tylko lekceważenie zzprc przez 4zzz. pomijając kwestię formalną, o której pisze Marek, a której zdajesz się nie pojmować. pytaj solomana...
#5 | dziadek dnia 20.06.2012 16:09:46
zadziwia mnie nieustannie jedna sprawa - związki "się poobrażały", ale jedziemy tylko po jednym. można było przypuszczać, że nie przejdzie, co nie zmienia faktu, że wniosek o 2000 został wysłany - pod publiczkę w takim razie? A pozostaje kwestia formalna - zzprc nie jest autorem wniosku - nie otrzyma odpowiedzi. chyba, żeby zdarzył się cud...
#6 | Marek-ZZPRC dnia 21.06.2012 08:05:06
nie "się poobrażały" tylko zastały obrażone przez łamistrajków.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Nowinki
FORUM
Linki
GALERIA
Facebook
Wypłata udziałów Chemia-Puławy
Szukaj
Kontakt
Współpraca
OZZZPRC

Petrobaltic

ZZPRC KWB

TKKF

Medical

.

Przyjazna Łapa

.

Spółki pracownicze

mateokajaki

Facebook FZZ

Statystyki reklamowe
Pogoda
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Ankieta
Czy uważasz, że Shoutbox powinien mieć:

tak jak teraz 50 znaków
tak jak teraz 50 znaków
13% [3 głosów]

tak jak było 150 znaków
tak jak było 150 znaków
61% [14 głosów]

nieograniczona ilość znaków
nieograniczona ilość znaków
17% [4 głosów]

Shoutbox powinien być skasowany
Shoutbox powinien być skasowany
0% [0 głosów]

komentarze i forum są zbędne, wystarczy shoutbox
komentarze i forum są zbędne, wystarczy shoutbox
9% [2 głosów]

Ogółem głosów: 23
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 14.07.2016 12:58

Archiwum ankiet
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

robokop
15.12.2018 11:17
Związki wyjjasnily by sprawę jakby były utrzymywane wyłącznie ze składek czlonkowskich

Nowy1
14.12.2018 17:46
Dziwne. No ale od czego są związki? Trzeba iść do swojego związku. Niech wyjaśnią sprawę. Olek120

Olek120
14.12.2018 13:25
Pakowniami nikt nigdy się nie interesował i nie pojedyńczy przypadek bo dużo osób nie jest w swojej grupie i ani na wiosnę ani teraz nic nie było ...

Nowy1
14.12.2018 08:47
Czyli jest tak jak powinno być od razu. Ktoś nawalił.

marco26
14.12.2018 08:39
Jeżeli ktoś teraz nie dostał tz że już dawno przekroczył kat A i wcześniej dostał podwyżkę do swojej docelowej podgrupy

Nowy1
14.12.2018 08:05
Jak nie dostali na pakowni tzn byli w swoich grupach? Teraz nie była to podwyżka tylko to co powinno wydarzyć się na wiosnę.

marco26
13.12.2018 22:47
Dołożyli do lepszych aut to i może tu doloza Smiech

Krzysiek
13.12.2018 20:48
Tak, zarząd się przestraszy i dołoży Smiech Smiech

marco26
13.12.2018 18:10
Coś wyniknie z waszego pisma czy już wszystko przepadł?

Olek120
13.12.2018 14:34
Związki chyba czas na strajk i teraz pismo do premiera na święta haniebne liczby pracownicy pakowni najciężej pracujący podwyżek nie dostali przykre co się dzieje! l